Walne Zebranie Członków – 8 czerwca 2024 r.

Walne Zebranie Członków – 8 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków. Odbędzie się ono 8 czerwca 2024 roku o godz.13:00 (I termin) oraz 13:15 (II termin w przypadku braku kworum w I terminie) w Warszawie, w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej 9. W tym samym miejscu od godz. 16:00 przewidziana jest też impreza integracyjna dla członkiń i członków PSPR. 

Podczas WZC zaprezentujemy sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2023 oraz głosować będziemy nad ich przyjęciem. Porządek obrad poniżej. Zakładamy ok. 60 minut trwania zebrania. Oczywiście, jesteśmy też otwarci na Wasze wolne wnioski. Uwaga! Walne odbywa się wyłącznie w trybie stacjonarnym. 

 

Podczas Walnego przewidujemy głosowania tajne:

 •  przyjęcie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego
 •  udzielenie/nieudzielenie absolutorium (głosowanie na każdą z osób osobno: za, przeciw lub wstrzymuję się przy każdym nazwisku).

 

Osoby obecne na walnym będą głosować tajnie na przygotowanych kartkach. Dzięki temu członkowie, którzy będą mieli pełnomocnictwa, sprawnie oddadzą adekwatnie więcej głosów. 

 

Pełnomocnictwa

Każdy członek i członkini, który nie może być obecny na WZC, ma prawo przekazać pełnomocnictwo innemu członkowi naszej organizacji. Zarząd PSPR będzie akceptował tylko pełnomocnictwa przekazane w oryginale w dniu Walnego Zebrania Członków (na początku wydarzenia). Nie akceptujemy skanów dokumentów, ponieważ KRS wymaga oryginału, a zebranie ich po Walnym jest znacznie utrudnione. Głosowanie jedynie poprzez pełnomocników obecnych fizycznie na zebraniu wynika z ograniczeń technicznych głosowań tajnych. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w załączniku do newslettera.

 

Wszystkich członków PSPR zachęcamy do korzystania z pełni swoich praw oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusji wewnątrz naszej organizacji o jej teraźniejszości, przyszłości i kierunkach rozwoju. Serdecznie zapraszamy też przedstawicieli członków wspierających do wyrażania opinii, które są dla nas bardzo ważne. Zgodnie ze statutem prawo do głosowania posiadają wyłącznie osoby fizyczne (członek zwyczajny i honorowy). Oczywiście, Ci pierwsi z opłaconą składką za 2024 r.

 

W następnym newsletterze przekażemy do zapoznania się sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za zeszły rok.

Dokumenty źródłowe do WZC:

 1. Statut Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 2. Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 3. Plan obrad (poniżej)

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 4. Zarządzenie sporządzenia listy obecności
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Weryfikacja i podliczenie pełnomocnictw do głosowania przekazanych przez członków PSPR
 7. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2023 rok
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu za 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023
 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2023
 13. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
 15. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za działalność w 2023 roku
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad
drukuj