STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PUBLIC RELATIONS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą "Polskie Stowarzyszenie Public Relations" zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zmian.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jego nazwę i siedzibę.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Zdefiniowanie i ugruntowanie pojęcia public relations, wykazanie różnic pomiędzy public relations a reklamą. 
 2. Stworzenie i wdrażanie kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie public relations. 
 3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej dotyczącej sfery public relations. 
 4. Kreowanie właściwego wizerunku firm oraz osób fizycznych zaangażowanych w pracę public relations.  
 5. Promocja profesjonalnych postaw osób zajmujących się sferą Public Relations.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:    

 1. Aktywny udział członków w życiu społeczno-gospodarczym oraz przedstawianie profesjonalnego stanowiska w kwestiach związanych z szeroko rozumianym public relations w mediach. Nawiązywanie kontaktów, współpraca i przystąpienie do podobnych stowarzyszeń za granicą.
 2. Zainicjowanie oraz prowadzenie różnego typu szkoleń, kursów, seminariów podnoszących kwalifikacje członków Stowarzyszenia.
 3. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.   
 4. Organizowanie konkursów związanych z problematyką „public relations" i ustanawianie nagród dla laureatów tych konkursów.
 5. Stworzenie platformy wymiany informacji między swoimi członkami.
 6. Patronowanie i wspieranie wydarzeń zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona do celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

§ 9

Stowarzyszenie tworzą:
a. członkowie zwyczajni
b. członkowie honorowi
c. członkowie wspierający

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które zawodowo zajmują się public relations, marketingiem, lobbingiem, nawiązywaniem kontaktów i budowaniem systemów przepływu informacji.   
 2. Członkiem Stowarzyszenia z wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi staje się osoba, która przeszła procedurę przyjęcia oraz uregulowała składkę członkowską za pierwszy rok przynależności do Stowarzyszenia.
 3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia zostają osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia zaakceptowaną stosowną uchwałą Zarządu. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia, która winna być uzasadniona, można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.  
 4. Członkami Stowarzyszenia mogą być studenci, którzy swoją postawą, aktywnością i działalnością wykazują zainteresowanie branżą PR.

§ 11

Do Stowarzyszenia przystępować w charakterze członków mogą cudzoziemcy nie mający stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

 1. Członkostwo honorowe na podstawie uchwały zarządu może uzyskać członek zwyczajny Stowarzyszenia, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz public relations, marketingu, lobbingu, nawiązywania kontaktów i budowania systemów przepływu informacji, za szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych, oraz za szczególne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia.   
 2. Członkami honorowymi Stowarzyszenia zostają członkowie zwyczajni, na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka honorowego Stowarzyszenia, która winna być uzasadniona, można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Członkiem honorowym zostaje osoba pełniąca w przeszłości funkcję Prezesa Stowarzyszenia.
 4. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego z zastrzeżeniem postanowień § 12 pkt 5 Statutu. 
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich (co nie wyklucza możliwości opłacania tej składki przez Nich). Do członków honorowych nie mają zastosowania § 19 pkt 4, 5, 6, 7 i 8 Statutu. – tu powinien być par. 18. 
 6. Osoba mająca nadany tytuł członka honorowego Stowarzyszenia, może w każdym momencie zrzec się tytułu składając Zarządowi oświadczenie na piśmie.

§ 13

Utrata członkostwa zwyczajnego, członkostwa honorowego oraz członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje na skutek:  

 1. Wniosku członka o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.  
 2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu PSPR w przypadku nie przestrzegania standardów profesjonalnego i etycznego postępowania, w szczególności nie przestrzegania kodeksu etycznego i działalności na szkodę Stowarzyszenia. 

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu (wraz z utratą czynnych, biernych praw w tym zasiadania we władzach Stowarzyszenia lub Oddziału Stowarzyszenia) może zostać zawieszone w przypadku:    

 1. Decyzji samego członka, którego zawieszenie dotyczy.  
  a. W przypadku członka władz Stowarzyszenia lub władz Oddziału Stowarzyszenia rezygnacja powinna być złożona Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej,
 2. Decyzji Zarządu Stowarzyszenia, która może nastąpić na wniosek innego członka Stowarzyszenia, a także na wniosek osoby nie będącej członkiem Stowarzyszenia.
 3. Wniosek taki może być podjęty, a członek zawieszony na skutek łamania zasad etyki PR, nie przestrzegania standardów profesjonalnego postępowania i/lub działalności na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje w przypadku: 
  a. zrzeczenia się członkostwa przedłożonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia.
  b. nie opłacenia składki członkowskiej w obowiązkowym terminie.
 2. Skreślenie z listy członków honorowych oraz członków wspierających następuje w przypadku zrzeczenia się członkostwa lub decyzją Zarządu na skutek opisany w § 14 punkt 2. 
 3. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków, a jego decyzją jest ostateczna. Odwołanie się członka od decyzji Zarządu o jego zawieszeniu nie wstrzymuje zawieszenia członkostwa.

§ 16

 1. Decyzję w przedmiocie skreślenia z listy członków zwyczajnych, członków honorowych oraz członków wspierających w przypadku zrzeczenia się członkostwa podejmuje Zarząd.
 2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia nie wymaga decyzji Zarządu i następuje na mocy postanowienia niniejszego Statutu z dniem jego przyjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 18 pkt 7 Statutu.

Rozdział IV

§ 17

Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. Uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia,
 3. Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń i dorobku Stowarzyszenia przeznaczonych do wspólnego użytku
 5. Korzystania ze świadczeń Partnerów Stowarzyszenia wynikających z realizowanej współpracy. Lista świadczeń podana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 18

Członek Zwyczajny ma obowiązek:

 1. Stosowania się do postanowień statutowych,
 2. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
 3. Stosowania się do zasad kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie public relations uchwalonego przez Stowarzyszenie, 
 4. Regularnego opłacania składek,
 5. Składkę za dany rok opłaca się do dnia 30 kwietnia roku, którego dotyczy. Decyduje data przelewu. Jeśli członek do tego dnia nie ureguluje składek, nie przedstawi też do 30 kwietnia wniosku do Zarządu o wydłużenie terminu, zostaje automatycznie skreślony z listy członków.
 6. Osoba, która została przyjęta do Stowarzyszenia jest zobowiązana do uiszczenia składki członkowskiej w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o akceptacji członkostwa przez Zarząd.
 7. Osoby, które czasowo, z uzasadnionych przyczyn nie mogą płacić składki, mogą zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o czasowe obniżenie składki, rozłożenie składki na raty lub o odroczenie terminu płatności do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia.
 8. Wysokość składki wynosi 200 zł
 9. Studenci do 26. roku życia mogą skorzystać ze zniżki w zakresie wysokości składki w wysokości 50%.
 10. Osoby zapisujące się do Stowarzyszenia zobowiązane są do uregulowania całej składki bez względu na datę przystąpienia.
 11. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do organizowania akcji specjalnych polegających na czasowym obniżeniu składki członkowskiej.

§ 19

 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze w zakresie celów Stowarzyszenia.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków 
 2. Zarząd 
 3. Rada Nadzorcza.

§ 21

Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.

§ 22

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał i wszelkich decyzji należy do Walnego Zebrania Członków.

§ 23

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O terminie Zebrania Zarząd zawiadamia członków listem poleconym, lub przy pomocy poczty elektronicznej przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd winien dołączyć porządek obrad Zebrania.

§ 25

Dla załatwienia spraw nie cierpiących zwłoki, na wniosek co najmniej jednej piątej członków Stowarzyszenia, Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie 21 dni od otrzymania wniosku. We wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania musi być określony przedmiot obrad. Członkowie Stowarzyszenia zostają powiadomieni odpowiednio w sposób określony w § 24.

§ 26

 1. Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych i honorowych.
 2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Prezes lub Wiceprezes ma prawo wyznaczenia drugiego terminu Zebrania. W drugim terminie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania. Prawo głosu mają członkowie, którzy uregulowali składkę oraz członkowie, którzy otrzymali zgodę Zarządu na opłacenie składki w odroczonym terminie. 
 3. W przypadku Zebrania odbywającego się w drugim terminie podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.
 4. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu, względnie inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek członka zarządzi się w danym przedmiocie tajne głosowanie. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniach tajnych.

§ 27

Do Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie:
  a. ustanowienie kodeksu etyki zawodowej public relations,
  b. zmiany statutu,
  c. odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka zwyczajnego i członka honorowego Stowarzyszenia,
  d. odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia,
  e. odwołanie od decyzji Zarządu o zawieszeniu członka zwyczajnego i honorowego Stowarzyszenia,
  f. przystąpienia do podobnych stowarzyszeń w kraju i za granicą oraz połączenia się ze stowarzyszeniami działającymi w kraju,
  g. udzielania absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej
  h. wyboru i odwoływania poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uzupełniania ich składu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 5.
  i. ustanowienia i zmiany składek członkowskich na wniosek Zarządu,
  j. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
  k. rozwiązania się Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 24 miesięcy.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
 3. W przypadku Zarządu Stowarzyszenia złożonego z 5 osób możliwe jest wybranie 2 Wiceprezesów.
 4. W przypadku Zarządu Stowarzyszenia złożonego z 3 lub 4 osób funkcję wiceprezesa może objąć jedna osoba.
 5. W przypadku ustąpienia (rezygnacji, zawieszenia, skreślenia) członka Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, w celu uzupełnienia składu, Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni może wskazać na miejsce osoby ustępującej nowego członka spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku nie skorzystania przez Zarząd z powyższej kompetencji uprawnienie do wyboru nowego członka Zarządu przechodzi na Walne Zebranie Członków. Większość członków Zarządu musi pochodzić z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków.

§ 29

 1. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w odrębnych głosowaniach, spośród kandydatur zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków, spośród kandydatur zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, 
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. Sprawowanie zarządu majątkiem stowarzyszenia,
 4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. Przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków,
 6. Składanie wniosku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub odmowy oraz skreślenia z listy członków zwyczajnych,
 8. Składanie wniosków na Walnym Zebraniu w sprawie przyjęcia na członka honorowego Stowarzyszenia, oraz podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków honorowych,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia lub odmowy, oraz skreślenie z listy członków wspierających.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka zwyczajnego i honorowego Stowarzyszenia. 

 

§ 31

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

§ 32

 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Prezesa Zarządu.

§ 33

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 24 miesięcy.
 2. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, wiceprzewodniczącego i 3 członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczący są wybierani przez członków tego grona.
 3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności minimum 3 członków Rady, w tym Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 4. W przypadku ustąpienia (rezygnacji, zawieszenia, skreślenia) członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, w celu uzupełnienia składu, Rada Nadzorcza w terminie 14 dni może wskazać na miejsce osoby ustępującej nowego członka spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku nie skorzystania przez Radę Nadzorczą z powyższej kompetencji uprawnienie do wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zebranie Członków. Większość członków Rady Nadzorczej musi pochodzić z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków.
 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w przypadku określonym w § 33 ust. 4 ogranicza się do maksymalnie dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku ustąpienia (rezygnacji, zawieszenia, skreślenia) kolejnego (trzeciego i następnych) członka Rady Nadzorczej uprawnienie do wyboru nowego członka Rady Nadzorczej posiada wyłącznie Walne Zebranie Członków.

§ 34

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień statutu.
 2. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 3. Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności i sprawozdania finansowego przedstawianego na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 35

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 36

Rada Nadzorcza raz do roku, jak również na każde żądanie Walnego Zebrania Członków, składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział VI
Oddziały Terenowe
§ 37

 1. Oddziały Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Public Relations powstają na podstawie uchwały Zarządu, w województwie, w którym zgromadzi się minimum 8 członków Oddziału.  Liczba Oddziałów Terenowych nie może być większa od liczby województw.
 2. Nazwa każdego Oddziału Terenowego musi zawierać odniesienie do regionu, w którym oddział funkcjonuje i być zgodna z wzorem: Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląski / Mazowiecki / Małopolski / Dolnośląski
 3. Oddziały Terenowe działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmian.) oraz Statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 4. Oddziały Terenowe zobowiązują się do poszanowania i przestrzegania Statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

§ 38

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału, składające się ze wszystkich członków PSPR zamieszkujących lub pracujących na terenie działalności Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 39

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku.
 2. O terminie Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia oraz członków listem poleconym lub przy pomocy poczty elektronicznej przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału winien dołączyć porządek obrad Zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Dla swej ważności uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału muszą być podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału.

§ 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. Planowanie działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i Kodeksu Etyki oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków PSPR.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 6. Wyznaczanie dodatkowych celów działania, zgodnie ze Statutem PSPR.

§ 41

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Oddziału z danego terenu.
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, zaproszeni goście.

 

§ 42

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu PSPR, Zarządu Oddziału oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 43

Zarząd Oddziału

 1. Zarząd Oddziału jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału w liczbie od 3 do 5 członków na okres 24 miesięcy. Konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu PSPR.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie.
  b. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
  c. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi PSPR.
  d. składanie okresowych (rocznych) sprawozdań Zarządowi Stowarzyszenia z działalności merytorycznej i finansowej (uchwałą Zarządu Oddziału).
  e. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych w zakresie działania innych władz.
  f. koordynacja działań z Zarządem Stowarzyszenia, także prowadzenie spraw finansowych.
 4. W przypadku ustąpienia (rezygnacji, zawieszenia, skreślenia) członka Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, w celu uzupełnienia składu, Zarząd Oddziału w terminie 14 dni może wskazać na miejsce osoby ustępującej nowego członka spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku nie skorzystania przez Zarząd Oddziału z powyższej kompetencji uprawnienie do wyboru nowego członka Zarządu Oddziału przechodzi na Walne Zebranie Członków Oddziału. Większość członków Zarządu Oddziału musi pochodzić z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§ 44

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał podejmowanych konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej trzech członków Zarządu Oddziału.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 45

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału złożona jest z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału na okres 24 miesięcy. Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Oddziału.
 3. W przypadku ustąpienia (rezygnacji, zawieszenia, skreślenia) członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, w celu uzupełnienia składu, Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni może wskazać na miejsce osoby ustępującej nowego członka Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku nie skorzystania przez Komisję Rewizyjną z powyższej kompetencji uprawnienie do wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej przechodzi na Walne Zebranie Członków Oddziału. Większość członków Komisji Rewizyjnej musi pochodzić z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w przypadku określonym w § 45 ust. 3 ogranicza się do maksymalnie jednego członka Komisji Rewizyjnej. W przypadku ustąpienia (rezygnacji, zawieszenia, skreślenia) kolejnego (drugiego i trzeciego) członka Komisji Rewizyjnej uprawnienie do wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej posiada wyłącznie Walne Zebranie Członków Oddziału.

§ 46

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest ciałem kontrolnym całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Jej zadaniem jest przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz roku.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału przedstawia Zarządowi Oddziału, Zarządowi Stowarzyszenia i Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia sprawozdania pokontrolne. Sprawozdanie pokontrolne Komisja Rewizyjna Oddziału przyjmuje w formie uchwały.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawnych i postanowień Statutu Stowarzyszenia.
 5. Dla ważności swej uchwały Komisja Rewizyjna Oddziału musi podjąć decyzję zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.

§ 47

Rozwiązanie Oddziału

Oddział Terenowy może być rozwiązany uchwałą Zarządu PSPR w następujących przypadkach:

 1. Podejmowania przez władze Oddziału działań sprzecznych z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.
 2. Zmniejszenia liczby członków zamieszkujących lub pracujących w regionie, w którym działa Oddział, poniżej liczby wymaganej do utworzenia oddziału.
 3. Prowadzenia przez oddział działań niezgodnych z uchwałami Walnego Zebrania Członków PSPR.
 4. Zarząd Oddziału ma prawo zaskarżyć uchwałę Zarządu PSPR o rozwiązaniu Oddziału, do Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Zaskarżenie uchwały zawiesza jej wykonanie.

Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia

§ 48

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji wg zasad określonych w stosownych przepisach prawa.

§ 49

Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych.

§ 50

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
 2. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 4. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 5. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 7. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 9. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 10. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 11. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B).

Rozdział VIII
Zmiana Statutu

§ 51

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Stowarzyszenia.

§ 52

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, zmianę statutu podejmuje się uchwałą wymagającą dla swej ważności 2/3 oddanych głosów. 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 53

Dla efektywnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem, jak również przystąpić do stowarzyszenia działającego poza granicami kraju.

§ 54

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Stowarzyszenia.

§ 55

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Walne Zebranie Członków. Decyzję w przedmiocie przystąpienia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 56

Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach określonych w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Dla ważności uchwały o rozwiązaniu się wymagana jest kwalifikowana większość głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 57

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania członków w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§ 58

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie krótkim czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§ 59

Szczegółowe obowiązki likwidatora i tryb przeprowadzenia likwidacji określa ustawo Prawo o Stowarzyszeniach oraz uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia, o ile nie jest sprzeczna z ustawą.

§ 60

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 61

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy Sąd.
 2. Postanowienia z § 18 punkt 8 oraz 10 wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

Ostatnia aktualizacja: STYCZEŃ 2016

Załączniki