STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PUBLIC RELATIONS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą "Polskie Stowarzyszenie Public Relations" zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zmian.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5
Celami Stowarzyszenia są:      

 1. Zdefiniowanie i ugruntowanie pojęcia public relations, wykazanie różnic pomiędzy public relations a reklamą, 
 2. Stworzenie i wdrażanie kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie public relations, 
 3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej dotyczącej sfery public relations, 
 4. Kreowanie właściwego wizerunku firm oraz osób fizycznych zaangażowanych w pracę public relations,  
 5. Promocja profesjonalnych postaw osób zajmujących się sferą public relations.   


§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:   

 1. Aktywny udział członków w życiu społeczno-gospodarczym oraz przedstawianie profesjonalnego stanowiska w kwestiach związanych z szeroko rozumianym public relations w mediach oraz innych adekwatnych do tego miejscach. Ponadto Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nawiązywanie kontaktów, współpracę i przystąpienie do podobnych stowarzyszeń w kraju i za granicą, 
 2. Inicjowanie oraz prowadzenie różnego typu szkoleń, kursów, seminariów podnoszących kwalifikacje członków Stowarzyszenia oraz opracowywanie analiz, raportów, poradników pogłębiających wiedzę i kompetencje członków Stowarzyszenia oraz branży public relations,
 3. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,  
 4. Organizowanie konkursów związanych z problematyką „public relations" i ustanawianie nagród dla laureatów tych konkursów,
 5. Działania mające na celu powstawanie i rozwijanie platformy wymiany informacji i wiedzy między swoimi członkami, 
 6. Patronowanie i wspieranie wydarzeń zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,  
 7. Rozwijanie różnych form aktywizacji życia naukowego i upowszechniania nauki wśród młodzieży i studentów,
 8. Wdrażanie osiągnięć naukowych w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia,
 9. Występowanie wobec organów państwowych i samorządowych w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia, w tym w szczególności w zakresie sporządzania opinii projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących bezpośrednio lub pośrednio zawodu specjalisty public relations i świadczenia usług public relations.


§7


Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona do celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8 
Stowarzyszenie tworzą:   

 

a)  członkowie zwyczajni   

b)  członkowie honorowi  

c)  członkowie wspierający   


§9

 1. Do Stowarzyszenia mogą przystępować osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia to jest: public relations, public affairs, networkingiem, komunikacją społeczną lub budowaniem systemów przepływu informacji,
 2. Do Stowarzyszenia mogą przystępować w charakterze członków także cudzoziemcy niemający stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zawodowo zajmują się public relations, public affairs, networkingiem, komunikacją społeczną lub budowaniem systemów przepływu informacji,
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Stowarzyszenie może zrzeszyć także jako członków osoby, których aktywność na polach public relations, public affairs, networkingu lub budowania systemów przepływu informacji, nie ma charakteru zawodowego, jednak osoby te mogą wykazać się wkładem w rozwijaniu tego typu działalności w ramach działań Stowarzyszenia.

 

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zawodowo zajmuje się public relations, public affairs, networkingiem, komunikacją społeczną lub budowaniem systemów przepływu informacji,   
 2. Członkiem Stowarzyszenia staje się osoba, która przeszła procedurę przyjęcia do Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 3,
 3. Członkiem zwyczajnymi Stowarzyszenia zostaje osoba, która:
  • a) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz
  • b) deklaracja tej osoby została zaakceptowana uchwałą Zarządu lub w ramach procedury odwoławczej oraz
  • c) dokonała wpłaty składki członkowskiej za pierwszy rok członkostwa w Stowarzyszeniu, 
 4. Po złożeniu przez osobę ubiegającą się o uzyskanie statusu zwyczajnego członka Stowarzyszenia deklaracji, Zarząd zobowiązany jest w terminie 30 dni odpowiedzieć kandydatowi co do przyjęcia go w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, czy też odmowy jego przyjęcia. Wyjątkiem jest okres sześciu tygodni poprzedzających termin wyborczego Walnego Zebrania, w którym Zarząd nie jest uprawniony do zatwierdzania wpływających zgłoszeń kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia. Zgłoszenia te zostaną rozpatrzone w trybie pilnym przez Zarząd kolejnej kadencji,   
 5. W przypadku konieczności uzyskania przez Stowarzyszenie większej ilości informacji na temat kandydata w celu podjęcia decyzji w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd jest uprawniony do zwrócenia się o podanie przez Kandydata tych informacji, a czas od zwrócenia się przez Zarząd o dalsze informacje o kandydacie, do momentu uzyskania tych informacji, nie wlicza się do biegu 30-dniowego terminu na podjęcie przez Zarząd decyzji. Brak decyzji Zarządu oznacza odmowę przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia,
 6. Od decyzji odmownej Zarządu, która winna zawierać uzasadnienie, kandydat jest uprawniony odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej,
 7. Odwołanie kandydata od odmownej decyzji Zarządu Walne Zebranie Członków rozpozna w pierwszym możliwym terminie.


§11

 1. Członkostwo honorowe na podstawie uchwały zarządu może uzyskać członek zwyczajny Stowarzyszenia, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz public relations, public affairs, networkingu, komunikacji społecznej lub budowania systemów przepływu informacji,  
 2. Podstawą do podjęcia uchwały o przyznaniu statusu członka honorowego są w szczególności osiągnięcia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz szczególne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia i/lub branży public relations,
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie przyznania danemu członkowi Stowarzyszenia statusu honorowego członka Stowarzyszenia Zarząd poinformuje tę osobę o fakcie powzięcia uchwały w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia,
 4. Z mocy Statutu członkiem honorowym zostaje każdorazowo osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
 5. Nadanie członkowi zwyczajnemu statusu członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 

§12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, firma lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej “wnioskodawcą”,
 2. Członek wspierający nie może być członkiem zwyczajnym,
 3. Członek wspierający posiada wyłącznie prawa określone w § 15 ust. 3 i ust. 4, ust.5 oraz przysługuje mu głos doradczy podczas jawnych obrad organów Stowarzyszenia,
 4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16, 
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie staje się osoba prawna, firma lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przeszła procedurę przyjęcia do Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 6 - 10 oraz uregulowała składkę członkowską za pierwszy rok przynależności do Stowarzyszenia,
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie zostaje osoba prawna, firma lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
 7. a) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz
 8. b) deklaracja tego podmiotu została zaakceptowana uchwałą Zarządu lub w ramach procedury odwoławczej oraz
 9. c) dokonała wpłaty składki członkowskiej za pierwszy rok członkostwa w Stowarzyszeniu,
 10. Po złożeniu przez wnioskodawcę ubiegającego się o uzyskanie statusu wspierającego członka Stowarzyszenia deklaracji, Zarząd zobowiązany jest w terminie 30 dni odpowiedzieć wnioskodawcy co do przyjęcia go w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, czy też odmowy jego przyjęcia,
 11. W przypadku konieczności uzyskania przez Stowarzyszenie większej ilości informacji na temat wnioskodawcy w celu podjęcia decyzji w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd jest uprawniony do zwrócenia się o podanie przez wnioskodawcę tych informacji, a czas od zwrócenia się przez Zarząd o dalsze informacje o wnioskodawcy do momentu uzyskania tych informacji nie wlicza się do biegu 30-dniowego terminu na podjęcie przez Zarząd decyzji. Brak decyzji Zarządu oznacza odmowę przyjęcia wnioskodawcy na członka Stowarzyszenia,
 12. Od decyzji odmownej Zarządu, która winna zawierać uzasadnienie, wnioskodawca jest uprawniony odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej,
 13. Odwołanie wnioskodawcy od odmownej decyzji Zarządu Walne Zebranie Członków rozpozna w pierwszym możliwym terminie.

 

 

§13

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego, honorowego oraz wspierającego Stowarzyszenia następuje na skutek: 
 • wniosku członka o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,  
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu PSPR w przypadku nieprzestrzegania standardów profesjonalnego i etycznego postępowania, w szczególności nieprzestrzegania kodeksu etycznego i działalności na szkodę Stowarzyszenia, 
 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić w przypadku:
 • nieprzestrzegania standardów profesjonalnego działania w życiu zawodowym członka Stowarzyszenia,
 • naruszenia kodeksu etyki Stowarzyszenia, 
 • działalności na szkodę Stowarzyszenia,
 • skazania członka Stowarzyszenia za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieopłacenie w terminie składki członkowskiej za dany rok mimo wezwania członka do jej opłacenia z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu.
 1. Uchwała Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu zapada po umożliwieniu członkowi, którego ma ona dotyczyć, wypowiedzenia się co do podstaw jego wykluczenia.
 2. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia albo też pozbawienia go statusu członka honorowego lub członka wspierającego procedurę odwoławczą, o której mowa w § 10 ust. 6 do ust. 7  stosuje się odpowiednio.

 

§14

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone w przypadku:
  • decyzji samego członka, którego zawieszenie dotyczy,
  • uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia,
 2. Zawieszenie członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu może nastąpić w sytuacjach, o których mowa w § 13 Statutu, jeśli naruszenie, którego dopuścił się członek stowarzyszenia jest mniejszej wagi,
 3. Uchwała w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia winna zawierać wskazanie okresu, na który zawieszenie jest dokonywane,
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na okres od jednego do sześciu miesięcy. 
 5. W czasie zawieszenia członka Stowarzyszenia nie może on posiadać zarówno biernego, jak i czynnego prawa głosu w Stowarzyszeniu, ani też pełnić funkcji w organach Stowarzyszenia,
 6. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia członka albo też pozbawienia go statusu członka honorowego lub członka wspierającego procedurę odwoławczą, o której mowa w § 10 ust. 6 do ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 

§15

 Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:

 1.  Czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2.  Uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia,
 3.  Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
 4.  Korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia przeznaczonego do wspólnego użytku ze wskazaniem jednak, że majątek ten i dobytek może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. Wskazywania na swoją przynależność do Stowarzyszenia w tym w szczególności posługiwania się logotypem Stowarzyszenia w tym celu,
 6. Korzystania ze świadczeń Partnerów Stowarzyszenia i członków wspierających Stowarzyszenia wynikających z realizowanej współpracy. Lista świadczeń podawana będzie do publicznej wiadomości członków Stowarzyszenia i poddawana będzie bieżącej aktualizacji. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych świadczeń, a odpowiedzialność ta spoczywa w całości na Partnerach Stowarzyszenia oraz członkach wspierających.

 


§16

Członek Zwyczajny ma obowiązek:

 

 1.   Stosowania się do postanowień statutowych,
 2.   Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
 3.   Stosowania się do zasad kodeksu etyki zawodowej, 
 4.   Regularnego opłacania składek,
 5.   Przestrzegania pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu.

 


§17

 1. Składkę za dany rok kalendarzowy opłaca się do 15 lutego roku, którego dotyczy,
 2. Nowy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do uiszczenia całej składki członkowskiej za rok kalendarzowy w którym został przyjęty do Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia,
 3. Wysokość składki uregulowana jest w dedykowanej temu uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zamieszczonej na stronie Stowarzyszenia. Zmiana składki wchodzi w życie z początkiem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym została wprowadzona.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków

b)  Zarząd

c)  Rada Nadzorcza

 

§19

    Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.

 

§20

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał i wszelkich decyzji należy do Walnego Zebrania Członków. Powyższe nie ma jednak wpływu na zasady reprezentacji Stowarzyszenia.

§ 21
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia, jak również członkowie wspierający na zasadach określonych w Statucie oraz osoby zaakceptowane i zaproszone przez Zarząd.

§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku, a jego przedmiotem są wszystkie kwestie przewidziane prawem, jak również w miarę konieczności kwestie związane z powołaniem lub odwołaniem członków organów Stowarzyszenia,
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd,
 3. O terminie Zebrania Zarząd zawiadamia członków przy pomocy poczty elektronicznej, a gdyby powyższe nie było możliwe za pomocą listów poleconych przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się za zachowany pod warunkiem nadania listu poleconego lub wysłania wiadomości e-mail w tym terminie. Wyjątkiem jest wyborcze Walne Zebranie, o którego terminie Zarząd zawiadamia członków z sześciotygodniowym wyprzedzeniem,
 4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków winno zawierać porządek obrad Zebrania.


§ 23

 1. Dla załatwienia spraw niecierpiących zwłoki, na wniosek co najmniej jednej piątej członków Stowarzyszenia, Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków,
 2. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno zostać zwołane na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 termin wysłania zaproszeń na to Zebranie Członków nie powinien być dłuższy niż 21 dni od otrzymania wniosku,
 3. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio

§24

 1. Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia posiadających prawo głosu,
 2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Prezes lub Wiceprezes ma prawo wyznaczenia drugiego terminu Zebrania. W drugim terminie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania, 
 3. W przypadku Zebrania odbywającego się w drugim terminie podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad pierwotnego Zebrania Członków,
 4. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Walnemu Zebraniu przewodniczyć może także inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu. Głosowanie nad wyborem takiej osoby nie musi być objęte porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu,
 5. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół,
 6.  Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 7, chyba że na wniosek członka Stowarzyszenia osoba przewodnicząca Walnemu Zebraniu Członków zarządzi tajne głosowanie, 
 7. W głosowaniu tajnym odbywają się:
  • wybory władz Stowarzyszenia,
  • głosowanie za odwołaniem członków organu Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 8. W przypadku uchwał, które mogą zostać podjęte jawnie, z wyłączeniem jednak uchwał w przedmiocie zmiany statutu oraz innych uchwał, które wymagają formy pisemnej, wprowadza się także możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, w tym w szczególności poczty e-mail. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd, przy czym zgłoszenie przez członka Stowarzyszenia wniosku o głosowanie tajne jest przeszkodą do przeprowadzenia głosowania w sposób określony w zdaniu poprzednim.
 9. W przypadku przeprowadzenia głosowania na zasadach określonych w ust. 8 wraz z porządkiem obrad Zarząd jest zobowiązany do przesłania projektów uchwał, które będą poddawane pod głosowanie. Głosowanie nad uchwałą odbywać się będzie w ten sposób, że każdy z członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze wskaże w odpowiedzi zwrotnej, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosu nad daną uchwałą. Termin na oddanie głosu nie może być krótszy niż 3 dni i zostanie podany w informacji o głosowaniu przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji na odległość,
 10. Po przeprowadzeniu głosowania na zasadach określonych w ust. 8 Zarząd Stowarzyszenia spisuje z jego przebiegu pisemny protokół ze wskazaniem na podjęcie lub niepodjęcie danej uchwały, którego elektroniczną kopię przesyła do wszystkich członków Stowarzyszenia.

  

§25
Do Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie:
  • ustanawianie i aktualizacje kodeksów etyki zawodowej public relations,
  • zmiany statutu,
  • odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
  • odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia,
  • odwołanie od decyzji Zarządu o zawieszeniu członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego Stowarzyszenia,
  • przystąpienia do podobnych stowarzyszeń w kraju i za granicą oraz połączenia się ze stowarzyszeniami działającymi w kraju,
  • udzielania absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
  • wyboru i odwoływania poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uzupełniania ich składu,
  • ustanowienia i zmiany składek członkowskich na wniosek Zarządu,
  • utraty członkostwa w Stowarzyszeniu przy czym przyczynami wykluczenia Członka Stowarzyszenia mogą być tylko przesłanki określone w § 13,
  • rozwiązania się Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
 5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad oraz porządku obrad zawartego w zaproszeniu na Walne Zebranie Członków,
 6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym.

 

§26

 1. Członków Zarządu Stowarzyszenia odwołuje i powołuje Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu,
 2. Kandydata może zgłosić każda z osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 3. Członków Zarządu wybiera się na wspólną kadencję trwającą 24 miesiące. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Zarządu powstanie konieczność dokonania zmian w jego składzie, kadencje tak powołanych członków Zarządu kończą się wraz z końcem kadencji Zarządu. Mandat członków Zarządu wygasa z chwilą powołania członków Zarządu na kolejną kadencję,
 4. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków. W przypadku Zarządu Stowarzyszenia złożonego z 5 osób możliwe jest wybranie 2 Wiceprezesów. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków. Pozostałe funkcje w ramach Zarządu przydzielane są na podstawie uchwały Zarządu podejmowanych po powołaniu Zarządu na nową kadencję,
 5. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
  • rezygnacji,
  • upływu kadencji,
  • śmierci,
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • odwołania z pełnienia funkcji w Zarządzie,
 6. W celu uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności uzupełnienia składu zarządu, mogą wskazać nowego członka Zarządu spośród członków Stowarzyszenia,
 7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 może być zastosowane jeśli na skutek jego wdrożenia co najmniej 50% składu Zarządu Stowarzyszenia będzie w dalszym ciągu pochodzić z wyboru Walnego Zebrania Członków.
 8. W przypadku nieskorzystania przez Zarząd z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 uprawnienie do wyboru nowego członka Zarządu przechodzi na Walne Zebranie Członków. Zarząd jest jednak zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków wyłącznie wówczas, gdyby na skutek wakatu w Zarządzie jego skład nie będzie liczył co najmniej 3 członków Zarządu,
 9. Głosowanie nad wyborem, jak i odwołaniem członka Zarządu jest tajne,
 10. Członek Stowarzyszenia może maksymalnie przez dwie kadencje pełnić funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zajmowanie oficjalnego stanowiska w sprawach w imieniu Stowarzyszenia,
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. Zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub odmowy oraz skreślenia z listy członków zwyczajnych,
 6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia, oraz podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków honorowych,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka wspierającego Stowarzyszenia, jak również skreślenie z listy członków wspierających,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego Stowarzyszenia. 

 

§28

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub w przypadku jego nieobecności, co najmniej jednego Wiceprezesa.

§ 29

 1. W zakresie czynności zwykłego zarządu, to jest czynności, które dotyczą praw lub obowiązków do kwoty 1000 zł netto, uprawniony do reprezentacji Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu oraz pełnomocnik ustanowiony do określonych czynności przez członka Zarządu,
 2. W przypadku czynności przekraczających czynności zwykłego Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem lub członkiem Zarządu.

 

§30

 1. Członków Rady Nadzorczej Stowarzyszenia odwołuje i powołuje Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu,
 2. Kandydata może zgłosić każda z osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 3. Członków Rady Nadzorczej wybiera się na wspólną kadencję trwającą 24 miesięcy. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej powstanie konieczność dokonania zmian w jego składzie kadencję tak powołanych członków Rady Nadzorczej kończą się wraz z końcem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, Wiceprzewodniczącego i maksymalnie 3 Członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący są wybierani przez Członków Rady Nadzorczej,
 5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności minimum 3 Członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku:
 7. a) rezygnacji,
 8. b) upływu kadencji,
 9. c) śmierci,
 10. d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 11. e) prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 12. f) odwołanie z pełnienia funkcji w Zarządzie,
 13. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, mogą wskazać nowego Członka Rady Nadzorczej spośród członków Stowarzyszenia.
 14. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, może dotyczyć maksymalnie dwóch Członków Rady Nadzorczej w ramach kadencji Rady Nadzorczej,
 15. W przypadku nieskorzystania przez Radę Nadzorczą z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 lub braku możliwości skorzystania z tych uprawnień uprawnienie do wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zebranie Członków. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Rada Nadzorcza powiadamia Zarząd o konieczności zwołania Walnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, a w przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia go o takiej konieczności uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Radzie Nadzorczej, choćby w jej skład nie wchodziło minimalna liczba 3 Członków Rady Nadzorczej, 
 16. Głosowanie nad wyborem albo odwołaniem Członka Rady Nadzorczej jest tajne.

  

§31

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień statutu,
 2. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
 3. Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności i sprawozdania finansowego przedstawianego na Walnym Zebraniu Członków,
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§32
Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia.§ 33

Rada Nadzorcza raz do roku, jak również na każde żądanie Walnego Zebrania Członków, składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.Rozdział V
Kluby Wewnętrzne

§ 34

 1. Członkowie Stowarzyszenia są uprawnieni do podejmowania inicjatyw związanych z celami Stowarzyszenia w ramach Stowarzyszenia,
 2. Inicjatywy, o których mowa w ust. 1, mogą w szczególności przybierać postać: wewnętrznych klubów eksperckich,
 3. Inicjatywy, o których mowa w ust. 1, nie mają odrębnej od Stowarzyszenia podmiotowości prawnej, a ich wyodrębnienie ma wyłącznie charakter organizacyjny,
 4. W celu stworzenia konkretnej inicjatywy, o której mowa w ust. 1, członkowie Stowarzyszenia występują z wnioskiem do Zarządu w celu wyrażenia przez Zarząd zgody na utworzenie danej inicjatywy. Zarząd w porozumieniu z osobami tworzącymi daną inicjatywę jest także uprawniony do stworzenia jej regulaminu oraz innych dokumentów, które wiążą się z określeniem sposobów jej działania i finansowania,
 5. Inicjatywy, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane działać zgodnie z prawem, zbieżnie z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie oraz Statutem Stowarzyszenia,
 6. Zarząd jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do działania w ramach konkretnej inicjatywy w przypadku, gdy w ocenie Zarządu jej działania są sprzeczne z prawem, statutem albo też pozostają w sprzeczności z działaniami Stowarzyszenia. W tym przypadku Zarząd jest także uprawniony do wstrzymania lub nieudzielenia zgody dla działania w ramach konkretnej inicjatywy.

 

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§35
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji według zasad określonych w stosownych przepisach prawa.


§ 36
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych.


§ 37
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
 2. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 4. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 5. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 7. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 9. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 10. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 11. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

 

Rozdział VII
Zmiana Statutu


§ 38

 1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, 
 2. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, zmianę statutu podejmuje się uchwałą wymagającą dla swej ważności 2/3 oddanych głosów. 

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 39
Dla efektywnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem, jak również przystąpić do stowarzyszenia działającego poza granicami kraju.

§ 40
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Stowarzyszenia.

§ 41
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Walne Zebranie Członków. Decyzję w przedmiocie przystąpienia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 42
Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach określonych w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Dla ważności uchwały o rozwiązaniu się wymagana jest kwalifikowana większość głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 43
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania członków w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§ 44
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie krótkim czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§ 45
Szczegółowe obowiązki likwidatora i tryb przeprowadzenia likwidacji określa ustawa Prawo o Stowarzyszeniach oraz uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia, o ile nie jest sprzeczna z ustawą.

§ 46

 1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

Ostatnia aktualizacja: STYCZEŃ 2020