Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu PSPR

Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu PSPR

Uchwała numer 2 

Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonuje zmiany Regulaminu Zebrania Członków Stowarzyszenia nadając Regulaminowi poniższe brzmienie:

 

Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

 

Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations zwanego dalej Walnym Zebraniem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations stanowią:

 1. Prawo o stowarzyszeniach,
 2. Statut Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd lub w przypadkach przewidzianych w Statucie także Rada Nadzorcza, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad,
 2. Porządek obrad, termin, miejsce Walnego Zebrania ustala Zarząd,
 3. Walne Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia, a w przypadku ich braku inny członek Zarządu. Jeśli Walne Zebranie jest zwoływane przez Radę Nadzorczą postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio,
 4. Po otwarciu Walnego Zebrania przystępuje się do wyboru Przewodniczącego. Możliwe jest jednak odstąpienie od powołania Przewodniczącego, którego funkcję obejmuje wówczas obecny na Zebraniu Członków Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu,
 5. Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawia proponowany porządek obrad,
 6. Walne Zebranie w drodze głosowania może:
  1. skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć je do następnego zebrania,
  2. zmienić kolejność rozpatrywanych spraw.
 7. W programie zebrania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania można jedynie zmienić kolejność rozpatrywania spraw,
 8. Po przedstawieniu porządku obrad Walnego Zebrania Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania albo też wprowadzenia w nim zmian zgodnie z ust. 6 i ust. 7.

§2

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu,
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

 

§3

Z obrad Walnego Zebrania protokolant Zebrania, wybrany spośród członków Zebrania w głosowaniu jawnym, sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania oraz protokolant Zebrania.

 

Rozdział II 

Sprawy wyborcze

§4

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą̨ udział: 
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. z głosem doradczym – osoby zaproszone oraz członkowie wspierający.
 1. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność́ na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności.

 

§5

 1. O ile statut albo regulamin nie stanowią̨ inaczej głosowanie jest jawne i odbywa się̨ przez podniesienie ręki; oddane głosy liczy Przewodniczący, a wynik głosowania wpisywany jest do protokołu,
 2. Głosowanie tajne odbywa się w drodze wypełnienia - poprzez postawienie znaku „x” w odpowiednim miejscu – kart do głosowania zawierających numer głosowania,
 3. Wszelkie dopiski na kartach do głosowania nieprzewidziane w poniższych przepisach powodują nieważność głosu,
 4. Głos nieważny liczy się przy obliczaniu kworum, lecz nie ma znaczenia dla wyników głosowania,
 5. W przypadku członków Stowarzyszenia uczestniczących w głosowaniu przez pełnomocnika wskazuje się, że w celu dopuszczenia pełnomocnika do głosowania koniecznym jest złożenie dokumentu pełnomocnictwa przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków, a co najmniej przed głosowaniem nad uchwałą, nad którą pełnomocnik będzie głosować.

 

§6

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są̨ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością̨  głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 2. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Walnego Zebrania wyznacza nowy termin zebrania. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków,
 3. Uchwały Walnego Zebrania, dla których nie zastrzeżono innego trybu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.

 

§7

 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Kandydat potwierdza kandydaturę̨ wyrażając ustną lub pisemną zgodę̨ na kandydowanie,
 2. Zgłoszenie formalne kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złożyć stosowną ustną rekomendację. Dopuszczalna jest możliwość zgłoszenia własnej osoby jako kandydata w wyborach władz Stowarzyszenia,
 3. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek ogłosić termin i porządek obrad wyborczego Walnego Zebrania z sześciotygodniowym wyprzedzeniem,
 4. W czasie okresu wyborczego, który zaczyna się na trzy tygodnie przed wyborczym Walnym Zebraniem, każdy potencjalny kandydat ma możliwość zaprezentowania i promocji własnego programu wyborczego wśród wszystkich członków Stowarzyszenia,
 5. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek przekazania programów wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy prześlą je do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail, w jednym zbiorczym newsletterze adresowanym do wszystkich członków Stowarzyszenia w celu zapoznania się z nimi i samodzielnej oceny. Newsletter jest wysyłany na 3 tygodnie przed terminem wyborczego Walnego Zebrania i rozpoczyna okres wyborczy. Czynność przekazania do Biura Stowarzyszenia, a następnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, programu wyborczego ma charakter informacyjny i nie stanowi aktu zgłoszenia formalnego kandydata do władz Stowarzyszenia, który następuje w trakcie wyborczego Walnego Zebrania.
 6. Programy wyborcze należy przygotować w jednym pliku w formie prezentacji lub dokumentu tekstowego i przekazać do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail nie później niż 25 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania. Jako program wyborczy rozumie się merytoryczną ofertę zarządzania i rozwoju Stowarzyszenia w zgodzie ze statutowymi celami oraz informacje nt. kompetencji i dorobku kandydata. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy dystrybucji materiałów lub programów kandydatów zawierających treści godzące w dobre imię PSPR oraz zawierających treści obraźliwe i nieetyczne lub bez związku z ofertą merytoryczną, 
 7. Po rekomendacji, zgłoszony kandydat do władz Stowarzyszenia musi wyrazić́ podczas wyborczego Walnego Zebrania ustną zgodę̨ na kandydowanie na to stanowisko,
 8. Każdy kandydat na funkcję Prezesa Stowarzyszenia ma prawo zaprezentować swój program wyborczy i kompetencje w formie 20-minutowego wystąpienia podczas wyborczego Walnego Zebrania,
 9. Członkowie Stowarzyszenia przed głosowaniem mogą̨ zadawać pytania tym kandydatom. Przewodniczący Walnego Zebrania pyta zgromadzonych, czy chcą̨ zadawać pytania kandydatom po wyłonieniu całej listy kandydatów.
 10. Od momentu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborczego Walnego Zebrania kończący kadencję zarząd wstrzymuje się od zatwierdzania wpływających zgłoszeń kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia, które zostaną rozpatrzone w trybie pilnym przez zarząd kolejnej kadencji,
 11. Członek Stowarzyszenia może być́ wybrany tylko do jednego organu statutowego,

       Głosowanie na stanowisko:

 1. prezesa Stowarzyszenia,
 2. członków Zarządu,
 3. członków Rady Nadzorczej,

       odbywa się̨ na karcie wyborczej.

 

§8

 1. Ustanawia się̨ następujący sposób głosowania na:
 • Prezesa - na karcie wyborczej stawia się znak „X” wyłącznie przy jednym z kandydatów,
 • członków Zarządu - na karcie wyborczej stawia się znak „X” minimalnie przy jednym, a maksymalnie przy pięciu kandydatach,
 • członków Rady Nadzorczej - na karcie wyborczej stawia się znak „X” minimalnie przy jednym a maksymalnie przy trzech kandydatach,
 • jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów, a zgłoszono więcej niż̇ jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się̨ z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę̨ głosów.

 

§9

 1. Uchwały Walnego Zebrania mogą̨ zapadać́ w sprawach, które zostały umieszczone w porządku obrad i podane do wiadomości członków Stowarzyszenia w zaproszeniach.

 

§10

 1. Przewodniczący Walnego Zebrania może udzielić́ głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego,
 2. Wnioski formalne mogą̨ dotyczyć́ jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu,
 3. Do wniosku formalnego zalicza się̨ wnioski o:
  • przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,
  • przejście do porządku obrad,
  • głosowanie bez dyskusji,
  • zmianę̨ porządku obrad,
  • ograniczenia czasu wystąpień́ mówców,
  • twierdzenie kworum,
  • przeliczenie głosów,
  • zamknięcie listy kandydatów.
 1.   Wnioski formalne nie podlegają̨ dyskusji, są jedynie poddawane głosowaniu. O wniosku    formalnym, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą większością̨ głosów obecnych członków, w głosowaniu jawnym.

 

§11

Organami Walnego Zebrania są:

 1. Przewodniczący,
 2. Protokolant Zebrania.

 

§12
Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania.

 

§13

Do obowiązków protokolanta zebrania należy:

 1. sporządzanie protokołu Walnego Zebrania,
 2. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
 3. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem

ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków. 

 

§14

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest w trybie i na zasadach określonych w § 25 statutu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe

§15

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić́ na wniosek Zarządu lub członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie zmiany postanowień́ Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością̨ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

drukuj