Komunikat Wyborczy nr 3 dla członków PSPR

Komunikat Wyborczy nr 3 dla członków PSPR

Wybory władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations odbędą się na Walnym Zebraniu Członków PSPR, 4 marca 2021 roku o 16:00 (pierwszy termin) lub 16:15 (drugi termin przy braku kworum w pierwszym terminie). Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spotkanie będzie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM Meeting. Spotkanie potrwa do 2,5h.

Przypominamy, że w WZC czynny udział mogą brać tylko członkowie i członkinie z opłaconą składką członkowską za 2021 i członkowie honorowi PSPR, a także zaproszeni goście.

Link do spotkania, informację o możliwości przekazania upoważnienia, a także sprawozdania finansowe i merytoryczne zostaną przekazane członkom w newsletterze wewnętrznym.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Protokolanta Zebrania.
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2020.
 13. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za działalność w 2020 roku.
 16. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 17. Prezentacje programów wyborczych przez kandydatów na Prezesa PSPR.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 19. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie liczby powołanych osób na stanowisko wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprezesa bądź wiceprezesów Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 23. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia nazewnictwa dla członków honorowych.
 26. Zgłaszanie kandydatur na członków honorowych PSPR.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie mianowania nowych członków honorowych PSPR
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie zebrania i zamknięcie obrad.

 

Wszystkich członków i członkinie PSPR zachęcamy do korzystania z pełni swoich praw wyborczych (czynnych i biernych) oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusji wewnątrz naszej organizacji o jej teraźniejszości, przyszłości i kierunkach rozwoju. 

 

Dokumenty źródłowe:

 1. Statut Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 2. Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
drukuj

Kontakt dla mediów

Ewa Michalska

Ewa Michalska
Office Manager

biuro@polskipr.pl
509841467