Komunikat Wyborczy nr 2 dla członków PSPR

Komunikat Wyborczy nr 2 dla członków PSPR

Wybory władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations odbędą się na Walnym Zebraniu Członków PSPR, 4 marca 2021 roku o 16:00. Forma spotkania (zdalne/hybrydowe/na żywo) i ew. miejsce odbywania się obrad będą zależne od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Szczegóły dotyczace możliwości uczestnictwa i instrukcje, w jaki sposób dołączyć ogłosimy do dwóch tygodni przed WZC. Przypominamy, że w WZC czynny udział mogą brać tylko członkowie i członkinie z opłaconą składką członkowską za 2021 i członkowie honorowi PSPR. Termin opłacenia składki mija 15 lutego 2021 roku.

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Protokolanta Zebrania.
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2020.
 13. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za działalność w 2020 roku.
 16. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 17. Prezentacje programów wyborczych przez kandydatów na Prezesa PSPR.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 19. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie liczby powołanych osób na stanowisko wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprezesa bądź wiceprezesów Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 23. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia nazewnictwa dla członków honorowych.
 26. Zgłaszanie kandydatur na członków honorowych PSPR.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie mianowania nowych członków honorowych PSPR
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie zebrania i zamknięcie obrad.

 

Chcesz kandydować na Prezesa/Prezeskę PSPR?

 • W czasie okresu wyborczego, który zaczyna się na trzy tygodnie przed wyborczym Walnym Zebraniem, każdy potencjalny kandydat na Prezesa/Prezeskę PSPR ma możliwość zaprezentowania i promocji własnego programu wyborczego wśród wszystkich członków Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek przekazania programów wyborczych wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy prześlą je do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail (biuro@polskipr.pl). Rozesłane zostaną w jednym zbiorczym newsletterze adresowanym do wszystkich członków Stowarzyszenia w celu zapoznania się z nimi i samodzielnej oceny. Newsletter jest wysyłany 11 lutego 2021 roku, na 3 tygodnie przed terminem wyborczego Walnego Zebrania i rozpoczyna okres wyborczy. Czynność przekazania do Biura Stowarzyszenia, a następnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, programu wyborczego ma charakter informacyjny i nie stanowi aktu zgłoszenia formalnego kandydata do władz Stowarzyszenia, który następuje w trakcie wyborczego Walnego Zebrania 4 marca 2021 roku.
 • Programy wyborcze należy przygotować w jednym pliku w formie prezentacji lub dokumentu tekstowego i przekazać do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail nie później niż 7 lutego 2021, na 25 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania. Jako program wyborczy rozumie się merytoryczną ofertę zarządzania i rozwoju Stowarzyszenia w zgodzie ze statutowymi celami oraz informacje nt. kompetencji i dorobku kandydata. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy dystrybucji materiałów lub programów kandydatów zawierających treści godzące w dobre imię PSPR oraz zawierających treści obraźliwe i nieetyczne lub bez związku z ofertą merytoryczną
 • Po rekomendacji, zgłoszony kandydat do władz Stowarzyszenia musi wyrazić podczas wyborczego Walnego Zebrania ustną zgodę̨ na kandydowanie na to stanowisko
 • Każdy kandydat na funkcję Prezesa Stowarzyszenia ma prawo zaprezentować swój program wyborczy i kompetencje w formie 20-minutowego wystąpienia podczas wyborczego Walnego Zebrania
 • Od momentu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborczego Walnego Zebrania, czyli od 21.01.2021 roku od 17:00 kończący kadencję zarząd wstrzymuje się od zatwierdzania wpływających zgłoszeń kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia, które zostaną rozpatrzone w trybie pilnym przez zarząd kolejnej kadencji

 

Wszystkich członków PSPR zachęcamy do korzystania z pełni swoich praw wyborczych (czynnych i biernych) oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusji wewnątrz naszej organizacji o jej teraźniejszości, przyszłości i kierunkach rozwoju. 

 

Dokumenty źródłowe:

 1. Statut Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 2. Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

 

drukuj