Komunikat Wyborczy nr 1 dla członków PSPR

Komunikat Wyborczy nr 1 dla członków PSPR

W marcu 2021 r. odbędą się kolejne wybory władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło na WZC w grudniu 2019 roku zmiany statutowe oraz regulacje wewnętrzne, które pogłębiają wartość merytoryczną i transparentność procesu wyborczego. Kluczowe nowe zapisy przypominamy poniżej. 

  • Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek ogłosić termin i porządek obrad wyborczego Walnego Zebrania z sześciotygodniowym wyprzedzeniem
  • W czasie okresu wyborczego, który zaczyna się na trzy tygodnie przed wyborczym Walnym Zebraniem, każdy potencjalny kandydat ma możliwość zaprezentowania i promocji własnego programu wyborczego wśród wszystkich członków Stowarzyszenia
  • Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek przekazania programów wyborczych wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy prześlą je do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail. Rozesłane zostaną w jednym zbiorczym newsletterze adresowanym do wszystkich członków Stowarzyszenia w celu zapoznania się z nimi i samodzielnej oceny. Newsletter jest wysyłany na 3 tygodnie przed terminem wyborczego Walnego Zebrania i rozpoczyna okres wyborczy. Czynność przekazania do Biura Stowarzyszenia, a następnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, programu wyborczego ma charakter informacyjny i nie stanowi aktu zgłoszenia formalnego kandydata do władz Stowarzyszenia, który następuje w trakcie wyborczego Walnego Zebrania.
  • Programy wyborcze należy przygotować w jednym pliku w formie prezentacji lub dokumentu tekstowego i przekazać do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail nie później niż 25 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania. Jako program wyborczy rozumie się merytoryczną ofertę zarządzania i rozwoju Stowarzyszenia w zgodzie ze statutowymi celami oraz informacje nt. kompetencji i dorobku kandydata. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy dystrybucji materiałów lub programów kandydatów zawierających treści godzące w dobre imię PSPR oraz zawierających treści obraźliwe i nieetyczne lub bez związku z ofertą merytoryczną
  • Po rekomendacji, zgłoszony kandydat do władz Stowarzyszenia musi wyrazić podczas wyborczego Walnego Zebrania ustną zgodę̨ na kandydowanie na to stanowisko
  • Każdy kandydat na funkcję Prezesa Stowarzyszenia ma prawo zaprezentować swój program wyborczy i kompetencje w formie 20-minutowego wystąpienia podczas wyborczego Walnego Zebrania
  • Od momentu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborczego Walnego Zebrania kończący kadencję zarząd wstrzymuje się od zatwierdzania wpływających zgłoszeń kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia, które zostaną rozpatrzone w trybie pilnym przez zarząd kolejnej kadencji

Wszystkich członków PSPR zachęcamy do korzystania z pełni swoich praw wyborczych (czynnych i biernych) oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusji wewnątrz naszej organizacji o jej teraźniejszości, przyszłości i kierunkach rozwoju. O trybie przeprowadzenia walnego zdecyduje sytuacja epidemiologiczna w kraju. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta i ogłoszona w lutym 2021 r.

 

Dokumenty źródłowe:

  1. Statut Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  2. Regulamin Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

 

drukuj