Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

We wtorek, 13 kwietnia br. w Centrum Bankowo Finansowym "Nowy Świat", odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR. W trakcie spotkania Zarząd Stowarzyszenia w składzie: dr Dariusz Tworzydło (prezes zarządu), Justyna Szafraniec (wiceprezes zarządu) oraz członkowie – Jan Matysik i Szymon Sikorski zaprezentowali sprawozdanie finansowe za rok 2009, bilans zysków i strat za rok 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za rok ubiegły. Rada Nadzorcza przedstawiła swoją opinię na temat prac zarządu.

Podczas zebrania podjęto uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2009, w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2009, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok ubiegły. Ponadto podjęte zostały również uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2009. Dariuszowi Tworzydło, Justynie Szafraniec, Janowi Matysikowi, Szymonowi Sikorskiemu oraz Łukaszowi Wilczyńskiemu Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium.

Zarząd PSPR przedstawił działania bieżące, jakie podejmowane są przez Stowarzyszenie (porządkowanie spraw finansowych, zmiana siedziby i inne) oraz zaprezentował nową stronę www. Dyskusja toczyła się również wokół strategii działań w kontekście funkcjonowania oddziałów PSPR. W trakcie spotkania wybrano spośród członków PSPR przedstawicieli do Rady Etyki Public Relations – Zbigniewa Chmielewskiego, dr. Dariusza Tworzydło oraz Marka Woźniaka.

drukuj