Walne Zebranie Członków PSPR w trybie hybrydowym - 3 czerwca

Walne Zebranie Członków PSPR w trybie hybrydowym - 3 czerwca

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. Jest to standardowe zebranie, organizowane jako konsekwencja ustaleń WZC w dniu 4 marca 2023 r. o potrzebie skorygowania i przyjęcia sprawozdania finansowego. W czasie obrad porozmawiamy również o poszerzeniu grona członków honorowych. Walne zakończy część integracyjna.

 

Komunikat o zwołaniu Walnego Zebrania Członków

 

Działając na podstawie § 22 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 3 czerwca 2023 roku, które odbędzie się o godzinie 12:00 (I termin), w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Il termin Walnego Zebrania odbędzie się o godzinie 12:15.

Zarząd PSPR korzysta ze zmian w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10, gdzie wprowadzono możliwość zdalnego głosowania. Sala obrad mieści się przy ul. Włodarzewskiej 60/9, 02-384 Warszawa (siedziba netPR.pl, firmy-członka wspierającego PSPR). Członkowie decydują samodzielnie, czy zechcą przybyć na miejsce, czy chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków zdalnie. Członkowie, którzy zdecydują się wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków PSPR zdalnie, mogą to uczynić po uprzedniej rejestracji i weryfikacji – wówczas mają możliwość uczestniczenia, oglądając transmisję i wypowiadając się za pomocą platformy online. Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie WZC.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 rok
 5. Prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty za 2022 rok
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat sprawozdania finansowego, podziału zysku/pokrycia straty za 2022 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2022
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2022
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za działalność w 2022 roku
 10. Dyskusja propozycji zarządu nadania nowej osobie statusu członka honorowego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania statusu członka honorowego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad

 

Szczegóły dotyczące rejestracji, transmisji i głosowań w czasie zdalnego WZC znajdują się w załączonym Regulaminie zdalnego Walnego Zebrania Członków PSPR.

Uwaga - prawo do czynnego udziału w Walnym Zebraniu PSPR mają tylko członkowie zwyczajni z opłaconą składką za 2023 rok i członkowie honorowi. Przedstawiciele członków wspierających mają prawo do aktywnego udziału w dyskusjach i wysłuchaniach, bez prawa do głosowania uchwał.

drukuj