Komunikat wyborczy nr 2 - dla członków PSPR

Komunikat wyborczy nr 2 - dla członków PSPR

Wybory władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations odbędą się na Walnym Zebraniu Członków PSPR, 4 marca 2023 roku (sobota) o 12:00 w pierwszym terminie i o 12:15 w drugim terminie, w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 60 (siedziba firmy netpr.pl). 

Zarząd PSPR umożliwia członkom i czlonkiniom Stowarzyszenia czynne uczestnictwo także zdalne. Szczegóły dotyczące tej możliwości ogłosimy do dwóch tygodni przed WZC. Przypominamy, że w WZC czynny udział mogą brać tylko członkowie i członkinie zwyczajni z opłaconą składką członkowską za 2023 i członkowie honorowi PSPR,a także członkowie wspierający z głosem doradczym. Termin opłacenia składki mija 15 lutego 2023 roku.

 PORZĄDEK OBRAD WZC W DNIU 4 MARCA 2023

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Protokolanta Zebrania.
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku.
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2022.
 13. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za działalność w 2022 roku.
 16. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 17. Prezentacje programów wyborczych przez kandydatów na Prezesa PSPR.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 19. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie liczby powołanych osób na stanowisko wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprezesa bądź wiceprezesów Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 23. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
 25. Dyskusja i podjęcie uchwały temat zobowiązania kolejnych zarządów PSPR do realizacji PSPR Day raz w roku i wręczania nagród Lwy PR raz w roku.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zamknięcie zebrania i zamknięcie obrad.

 

Chcesz kandydować na Prezesa/Prezeskę PSPR?

  • W czasie okresu wyborczego, który zaczyna się na trzy tygodnie przed wyborczym Walnym Zebraniem, każdy potencjalny kandydat na Prezesa/Prezeskę PSPR ma możliwość zaprezentowania i promocji własnego programu wyborczego wśród wszystkich członków Stowarzyszenia
  • Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek przekazania programów wyborczych wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy prześlą je do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail (biuro@polskipr.pl). Rozesłane zostaną w jednym zbiorczym newsletterze adresowanym do wszystkich członków Stowarzyszenia w celu zapoznania się z nimi i samodzielnej oceny. Newsletter jest wysyłany 11 lutego 2023 roku, na 3 tygodnie przed terminem wyborczego Walnego Zebrania i rozpoczyna okres wyborczy. Czynność przekazania do Biura Stowarzyszenia, a następnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, programu wyborczego ma charakter informacyjny i nie stanowi aktu zgłoszenia formalnego kandydata do władz Stowarzyszenia, który następuje w trakcie wyborczego Walnego Zebrania 4 marca 2023 roku.
  • Programy wyborcze należy przygotować w jednym pliku w formie prezentacji lub dokumentu tekstowego i przekazać do Biura Stowarzyszenia w korespondencji e-mail nie później niż 7 lutego 2023, na 25 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania. Jako program wyborczy rozumie się merytoryczną ofertę zarządzania i rozwoju Stowarzyszenia w zgodzie ze statutowymi celami oraz informacje nt. kompetencji i dorobku kandydata. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy dystrybucji materiałów lub programów kandydatów zawierających treści godzące w dobre imię PSPR oraz zawierających treści obraźliwe i nieetyczne lub bez związku z ofertą merytoryczną.
  • Po rekomendacji, zgłoszony kandydat do władz Stowarzyszenia musi wyrazić podczas wyborczego Walnego Zebrania ustną zgodę̨ na kandydowanie na to stanowisko.
  • Każdy kandydat na funkcję Prezesa Stowarzyszenia ma prawo zaprezentować swój program wyborczy i kompetencje w formie 20-minutowego wystąpienia podczas wyborczego Walnego Zebrania
  • Od momentu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborczego Walnego Zebrania, czyli od 20.01.2023 roku od 23:45 kończący kadencję zarząd wstrzymuje się od zatwierdzania wpływających zgłoszeń kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia, które zostaną rozpatrzone w trybie pilnym przez zarząd kolejnej kadencji.

 

 

 

Wszystkich członków PSPR zachęcamy do korzystania z pełni swoich praw wyborczych (czynnych i biernych) oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusji wewnątrz naszej organizacji o jej teraźniejszości, przyszłości i kierunkach rozwoju. 

 

PEŁNOMOCNICTWA:

Każdy członek i członkini, którzy nie mogą być obecni na WZC zarówno na miejscu, jak i online, mają prawo przekazać pełnomocnictwo innej osobie. Ze względu na charakter hybrydowy, zarząd PSPR będzie akceptował tylko pełnomocnictwa przedstawione w oryginale w dniu Walnego Zebrania Członków na żywo, nie akceptujemy skanów dokumentów, ponieważ KRS wymaga oryginału, a zebranie ich po Walnym jest znacznie utrudnione. Głosowanie jedynie poprzez pełnomocników obecnych fizycznie na zebraniu wynika z ograniczeń technicznych głosowań tajnych. 

 

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w załączniku.

drukuj

Kontakt dla mediów

Ewa Michalska

Ewa Michalska
Office Manager

biuro@polskipr.pl
509841467

Załączniki