Walne Zebranie Członków PSPR

Walne Zebranie Członków PSPR

Działając na podstawie § 22 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje zdalne Walne Zebranie Członków na dzień 9 czerwca 2022 roku, które odbędzie się o godzinie 15:30  (I termin), w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Il termin Walnego Zebrania odbędzie się o godzinie 15:45.  

Zarząd PSPR chce umożliwić uczestnictwo w Walnym członkom i członkiniom z całej Polski, dlatego korzystając ze zmian w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10, zaprasza do połączenia on-line. Transmisję zapewni partner technologiczny PSPR, firma netpr.pl.

Możliwa jest także obecność członków i członkiń na sali obrad przy ul. Włodarzewskiej 60/9 (siedziba netpr.pl) w Warszawie, jednak obowiązywać będzie rejestracja, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące rejestracji, transmisji i głosowań w czasie WZC przekażemy bliżej daty spotkania. 

Czerwcowe WZC jest standardowym zebraniem w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok, w czasie obrad porozmawiamy również o sprawach członkowskich i planach Stowarzyszenia na najbliższy czas.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego/cej i protokolanta/tki zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok
 6. Prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty za 2021 rok
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego, podziału zysku/pokrycia straty/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2021
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2021
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad

 

Prawo do czynnego uczestnictwa i głosowania na Walnym Zebraniu PSPR mają tylko osoby z uregulowaną składką za 2022 rok i członkowie/członkinie honorowi.

drukuj

Kontakt dla mediów

Zarząd PSPR

Zarząd PSPR

biuro@polskipr.pl