PSPR z powodu wojny wycofuje się z udziału w EVENTIADA IPRA GWA

PSPR z powodu wojny wycofuje się z udziału w EVENTIADA IPRA GWA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations podjął decyzję o rezygnacji z dalszego zaangażowania jako branżowy reprezentant Polski w Eventiada IPRA Golden World Awards.

 
O fakcie tym poinfomowani zostali już rosyjscy organizatorzy konkursu obejmującego Europę Środkowo-Wschodnią oraz Azję Centralną. W obliczu inwazji na Ukrainę kluczowym argumentem wpływającym na powyższe jest zasiadanie w jury "Eventiady" - wśród wielu cenionych ekspertów z kilkunastu krajów - przedstawicieli władz rosyjskich i agend państwowych. PSPR zarekomendowało również International Public Relations Association (IPRA) rozważenie kwestii wycofania się z tego projektu lub zabiegania o zmianę jego formuły i obsady jury z uwzględnieniem obecnej, dramatycznej sytuacji.
 
PSPR pragnie podkreślić, że w edycjach z udziałem polskiego przedstawiciela branży PR konkurs "Eventiada" przyniósł szereg interesujących zgłoszeń, w tym kampanii z zakresu spraw społecznych i praw człowieka. Nie zmienia to jednak faktu, że kontynuowanie współpracy w ramach tego przedsięwzięcia nie jest obecnie możliwe. Branża PR w regionie CIS oraz CEE realizuje wiele wartościowych projektów, często na światowym poziomie, i zasługuje na prestiżowy konkurs o najwyższej wiarygodności.
 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 

POLISH PUBLIC RELATIONS ASSOCIATION WITHDRAWS FROM EVENTIADA IPRA GWA BECAUSE OF WAR

 
The Board of the Polish Public Relations Association has decided to resign from further involvement as an industry representative of Poland in the Eventiada IPRA Golden World Awards. The Russian organizers of the competition for Central and Eastern Europe and Central Asia have already been informed. In light of the invasion of Ukraine, the key argument influencing the above is the fact that the "Eventiada" jury includes - among many respected experts from more than a dozen countries - representatives of the Russian government and state agencies. The Board of the Polish Public Relations Association also recommended that the International Public Relations Association (IPRA) consider withdrawing from the project or seek a change in its formula and jury composition, taking into account the current dramatic events.

The Polish Public Relations Association would like to emphasize that in the editions attended by the Polish representative of the PR industry, the "Eventiada" contest brought a number of interesting entries, including campaigns on social issues and human rights. However, this does not change the fact that continuing to work together on this project is not possible at this time. The PR industry in the CIS and CEE region carries out many valuable activities, often at the global level, and deserves a prestigious competition with the highest credibility.
 
The Board of the Polish Public Relations Association
drukuj