Eksperci prognozują mocny, ale krótkotrwały spadek w branży PR (ENG)

Eksperci prognozują mocny, ale krótkotrwały spadek w branży PR (ENG)

17% firm z branży public relations w najbliższym czasie może upaść.

 

Badani eksperci zajmujący się public relations prognozują, iż do końca bieżącego roku rynek PR może się skurczyć nawet o 17% jeśli chodzi o liczbę firm świadczących usługi doradcze z zakresu komunikacji. Poza tym na znaczeniu zyska digital PR oraz łączenie pracy zdalnej z biurową. Będą to kluczowe zmiany w sposobie funkcjonowania branży. Badania przeprowadził zespół analityków Exacto w miesiącach: kwiecień i maj 2020 roku na próbie 242 ekspertów PR.

 

(English version below and attached)

 

Branża public relations zmieni się trwale

Większość badanych specjalistów PR (51%) jest zdania, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa trwale zmieni funkcjonowanie branży PR. Relatywnie najczęściej takie stanowisko zajmowali pracownicy agencji (59%) oraz osoby z dużym stażem pracy (61% wśród osób związanych z branżą 16 lat i dłużej). Podobnie rzecz się ma w innych branżach, na przykład eventowej, konferencyjnej i szkoleniowej. Badane osoby, posiadające większe doświadczenie zawodowe, są zdecydowanie bardziej przekonane, że takie trwałe zmiany na rynku PR na pewno zajdą. Patrząc z perspektywy tego co się zmieni, badani wskazują, iż wzrośnie rola digital PR, pracy zdalnej i hybrydowego łączenia pracy zdalnej z biurową. Tym samym część firm zrezygnuje z dużych, wysokokosztowych, ekskluzywnych siedzib, na rzecz mniejszych biur, łącząc jednocześnie pracę w biurze z pracą w domu. Część badanych wskazuje, iż może dojść do spadku popytu na usługi PR. Na taki stan rzeczy wskazywała ponad ¼ respondentów, którzy jednocześnie zgadzają się z tezą, że pandemia doprowadzi do reorganizacji pracy w branży public relations, a sam powrót do stanu sprzed koronawirusa będzie niemożliwy.

 

Eksperci: Może upaść nawet 17% firm

Pod koniec grudnia 2019 roku w rejestrze REGON funkcjonowało w Polsce 4470 firm, które do głównej działalności zaliczyły stosunki międzyludzkie, public relations i komunikację (PKD 70.21). W oparciu o powyższą wartość (stan wyjściowy), badani PR-owcy mieli za zadanie oszacować jak zmieni się ta liczba w czasie i po pandemii koronawirusa. Prognozy wskazują, że liczba firm będzie dynamicznie spadać. Na koniec 2020 roku specjaliści przewidują, że firm z głównym PKD 70.21 będzie o 17% mniej względem stanu sprzed kryzysu wywołanego koronawirusem (średnia wyliczona dla całej próby wynosi 3703). 

 

Rok po wykryciu pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, sytuacja na rynku public relations powinna zacząć się poprawiać, aczkolwiek powrót do stanu sprzed pandemii nawet na koniec 2022 roku jest zdaniem badanych mało prawdopodobny (aż 64% badanych przewiduje mniejszą liczbę firm niż początkowe 4470). Generalnie dane wskazują na znaczne skurczenie się rynku PR, a największe spadki w całym analizowanym okresie prognozują specjaliści reprezentujący organizacje pozarządowe oraz firmy z sektora publicznego. Przeważały opinie, że liczba firm zacznie wzrastać od początku 2021 roku – 40% ogółu odpowiedzi.

Wyniki naszych badań pokazały, że branża jest świadoma negatywnych skutków pandemii. Potwierdzają to między innymi prognozy PR-owców w zakresie zmian w wielkości rynku PR w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że rynek powinien zacząć się odbudowywać po roku od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, aczkolwiek nadal trzeba będzie się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich będzie spadek popytu na usługi PR wynikający z ograniczonych budżetów zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. Negatywne trendy w tym aspekcie można zaobserwować już dziś. Działania rządu w zakresie tarczy antykryzysowej, świadomość menedżerów w zakresie zagrożeń i optymalizacja kosztów to jedne z tych działań, które wspomogły szereg podmiotów. Aczkolwiek teraz przed częścią zarządów stoi zadanie odbudowy utraconej pozycji sprzed lockdownu – podsumowuje dr hab. prof. UW Dariusz Tworzydło, współautor badań.

 

Wyniki powyższych analiz pochodzą z projektu badawczego, który przeprowadził zespół analityków Exacto. Celem badań było poznanie wpływu pandemii koronawirusa na branżę PR oraz zebranie opinii w zakresie przyszłości branży po opanowaniu sytuacji związanej z COVID-19. Dane były zbierane na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 242 specjalistów branży PR. 

 

Informacje uzupełniające:

Exacto sp. z o.o. to zespół ekspertów, którzy łączą wiedzę praktyczną w zakresie public relations z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie projektowania i realizacji badań marketingowych, naukowych oraz analiz strategicznych. Zrealizowali szereg projektów eksperckich, badawczych i strategicznych dla wielu firm w Polsce i za granicą.

 

Osoba do kontaktu:

Dariusz Tworzydło

tel. 602445596

email: dariusz@tworzydlo.pl 

 

 

EXPERTS FORECAST A STRONG BUT SHORT DECLINE IN THE PR INDUSTRY

17% of public relations companies may collapse in the near future

 

The surveyed public relations experts forecast that by the end of this year the PR market may shrink by as much as 17% when it comes to the number of companies providing communication services. Besides, digital PR and combining remote work and home office will gain in importance. These will be key changes in the way the industry works. The research was conducted by the Exacto’s analysts team in April and May 2020 on a sample of 242 PR experts.

 

The public relations industry will change permanently

The majority of PR specialists surveyed (51%) believe that the situation related to the coronavirus pandemic will permanently change the functioning of the PR industry. Relatively most often, such opinions were held by agency employees (59%) and people with long work experience (61% among people associated with the industry for 16 years and more). The same applies to other industries, for example, events, conferences, and training. The respondents with more professional experience are more convinced that such permanent changes in the PR market will definitely happen. From the perspective of what will change, the respondents indicate that the role of digital PR, remote work, and a combination of remote work and home office will increase. Thus, some companies will give up on large, high-cost, exclusive headquarters in favor of smaller offices, combining office work with work from home. Some respondents indicate that there may be a drop in demand for PR services. This state of affairs was indicated by more than a quarter of respondents who at the same time agree with the thesis that a pandemic will lead to the reorganization of work in the public relations industry, and the return to the state before the coronavirus will be impossible.

 

Experts: Up to 17% of companies may fail

At the end of December 2019, there were 4,470 companies operated in the REGON register in Poland, which included interpersonal relations, public relations, and communication as their main activity (PKD 70.21). Based on the above value (initial state), the PR respondents were asked to estimate how this number would change during and after the coronavirus pandemic. Forecasts indicate that the number of companies will be falling dynamically, and at the end of 2020, as specialists predict, companies with the main PKD 70.21 will be 17% less than before the crisis caused by a coronavirus (the average calculated for the entire sample is 3703).

 

 One year after the detection of the first COVID-19 case in Poland, the situation on the public relations market should begin to improve. However, a return to the pre-pandemic state even at the end of 2022 is unlikely according to the respondents (as many as 64% of respondents predict a smaller number of companies than the initial 4470). Generally, the data indicate a significant drop in the PR market, and the largest decreases in the entire analyzed period are forecasted by specialists representing NGOs and public sector companies. There were prevailing opinions that the number of companies would start to increase from the beginning of 2021 - 40% of the total answers.

Our research results have shown that the industry is aware of the negative effects of a pandemic. This is confirmed, among others, by PR specialists’ forecasts regarding changes in the size of the PR market in Poland. It is worth noting that the market should begin to recover after one year from the detection of the first COVID-19 case in Poland, although many challenges will still have to be faced. One of them will be a decrease in demand for PR services resulting from limited budgets of both current and potential customers. Negative trends in this aspect can already be observed today. Activities in the field of the anti-crisis shield as well as managers’ awareness and cost optimization are one of those activities that supported several entities. However, now the management boards are facing the task of rebuilding the lost position before the lockdown – concludes dr hab. prof.UW Dariusz Tworzydło, co-author of the research.

 

The results of the above analyzes come from a research project carried out by Exacto’s team. The research aimed to learn about the impact of a coronavirus pandemic on the PR industry and to gather opinions on the future of the industry after controlling the COVID-19 situation. Data were collected at the turn of April and May 2020. Altogether, 242 specialists from the PR industry took part in the study.

 

Additional information:

Exacto sp. z o. o. is a team of experts who combine practical knowledge in the field of public relations with very extensive experience in the field of designing and implementing marketing and scientific research as well as strategic analyzes. They have completed a number of expert projects for many companies in Poland and abroad.

 

Contact person:

Dariusz Tworzydło

tel.602445596

e-mail:  dariusz@tworzydlo.pl