Walne Zebranie Członków PSPR w trybie zdalnym

Walne Zebranie Członków PSPR w trybie zdalnym

Działając na podstawie § 22 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje zdalne Walne Zebranie Członków na dzień 29 czerwca 2020 roku, które odbędzie się o godzinie 15:30  (I termin), w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Il termin Walnego Zebrania odbędzie się o godzinie 15:45.  

Zarząd PSPR w trosce o zdrowie członków zdecydowało się skorzystać ze zmian w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, gdzie wprowadzono możliwość zdalnego głosowania. W sali obrad przy ul. Brackiej 6/8 (siedziba PAP) w Warszawie znajdować się będą tylko niezbędne osoby prezentujące poszczególne punkty porządku obrad. Pozostali członkowie, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji mają możliwość uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków PSPR zdalnie, oglądając transmisję i wypowiadając się za pomocą platformy ZOOM. Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie WZC.

Czerwcowe WZC jest standardowym zebraniem w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok, w czasie obrad porozmawiamy również o Radzie Etyki Public Relations.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok
 6. Prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty za 2019 rok
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego, podziału zysku/pokrycia straty/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności w 2019 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2019
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty za rok 2019
 11. Omówienie działań podjętych przez PSPR w celu reformy Rady Etyki Public Relations i dyskusja nad udziałem PSPR w REPR
 12. Dyskusja o przesunięciu Wyborczego Walnego Zebrania Członków PSPR w 2021 na początek marca, po feriach zimowych lub pozostawieniu go w lutym
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad

Szczegóły dotyczące rejestracji, transmisji i głosowań w czasie zdalnego WZC znajdują się w załączonym Regulaminie zdalnego Walnego Zebrania Członków PSPR.

Uwaga - prawo do czynnego udziału w Walnym Zebraniu PSPR mają tylko członkowie z opłaconą składką za 2020 rok i członkowie honorowi.