Zmiany dotyczące zasad płacenia składek członkowskich

Zmiany dotyczące zasad płacenia składek członkowskich

Uchwała nr 3

Wysokość składki członkowskiej i termin jej opłacania

 

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w sprawie wysokości uiszczania składki członkowskiej.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 

§1

  1. Uchwala się wysokość składki członkowskiej w wysokości; 300 zł dla członków zwyczajnych, 800 zł + VAT dla członków wspierających,
  2. Składka członkowska płatna jest jednorazowo w terminie do 15 lutego każdego roku składkowego w formie przelewu bankowego, pocztowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia wskazany przez Biuro Stowarzyszenia,
  3. W tytule wpłaty należy obowiązkowo wskazać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia z dopiskiem: „składka członkowska za dany rok składkowy”,
  4. Składkę członkowską za rok 2020 należy uregulować do 15 lutego 2020 roku.

§2

  1. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej jest dowód wpłaty zawierający co najmniej:
  1. imię i nazwisko członka Stowarzyszenia,
  2. okres, za który opłacana jest składka.
  1. Nie wyklucza się jednak innego niż opisanego w ust. 1 potwierdzenia uiszczenia składki, przy czym ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku na członku Stowarzyszenia.

§3 

  1. Ewidencję Składek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi wiceprezes ds. finansowych zarządu stowarzyszenia,
  2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w ust. 1 sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę. Wykaz jest tajny.

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

drukuj