Uczelnia bliżej biznesu - wizyty studyjne w firmach

Uczelnia bliżej biznesu - wizyty studyjne w firmach

PSPR oraz Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zapraszają firmy do organizacji wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”. 

Wizyty studyjne to działanie w ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu” realizowanego przez AEH. Polega ono na zorganizowaniu dla studentów (grupa do 20 osób) jednego spotkania (do 2h zegarowych) w przedsiębiorstwie, w trakcie którego wybrany pracownik przedstawi firmę tj. informacje o jej funkcjonowaniu, zarządzaniu, strukturze wewnętrznej, omówi możliwości edukacji i kariery itp. Zazwyczaj wizyta studyjna składa się z krótkich modułów (20-30 min.), z których każdy jest prezentowany przez innego pracownika np. historia, misja firmy (pracownik marketingu/PR), oczekiwaniach wobec potencjalnych pracowników, możliwość podjęcia stażu (pracownik kadr i rekrutacji) itp.

Podstawowym celem wizyt studyjnych jest wzmocnienie praktycznego charakteru kształcenia. Ponadto poprzez uczestnictwo w nich, studenci/tki będą mogli nabyć podstawową wiedzę o realiach pracy w danej branży, co ułatwi im wejście na rynek pracy, przygotować się do zmiany pracy, na pracę zgodną z kierunkiem kształcenia. Wizyty studyjne odbywają się w różnych firmach, instytucjach, dzięki czemu, studenci mogą zobaczyć jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie. Umożliwi im to poznanie środowiska pracy w różnych sektorach gospodarki.

Dla pracownika oddelegowanego do organizacji wizyty studyjnej jest przewidziane wynagrodzenie. Firma wskazuje pracownika, który będzie odpowiedzialny za organizację spotkania i przekazuje nam propozycję stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla opiekuna (Załącznik nr 1 do Rozeznania). Forma współpracy to umowa zlecenia z osobą fizyczną (opiekunem), wzór umowy w załączeniu.

 

Wymagania dotyczące opiekuna wizyty studyjnej/przedsiębiorstwa, które przyjmie studentów/ki:

Opiekun:

- zna specyfikę pracy w firmie przyjmującej na wizytę studyjną,

- posiada kompetencje do wykonania niniejszego zamówienia,

- zatrudniony jest na podstawie umowy o pracy w przedsiębiorstwie, w którym odbędzie się wizyta studyjna,

- posiada pisemną zgodę od pracodawcy na przyjęcie studentów/ek na wizytę studyjną w zakresie określonym w programie wizyty,

- złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się, iż w miesiącu, w którym odbędzie się wizyta studyjna, jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

- złoży program wizyty studyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi zapisami w projekcie,

- pracuje minimum rok u pracodawcy, który przyjmie studentów/ki na wizytę studyjną,

- posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat,

- posiada wykształcenie minimum średnie.

Przedsiębiorstwo:

- posiada warunki lokalowe do przyjęcia studentów/ek na wizytę studyjną (20 osób),

- jest zlokalizowane w Warszawie,

- posiada dział/y, którego/ych profil/e działalności jest/są zbieżny/e z wymienionymi kierunkami studiów.

 

Wymagania dotyczące programu wizyty studyjnej:

W trakcie wizyty studyjnej, student/ka będzie miał możliwość:

- zapoznać się ze specyfiką pracy firmy, którą odwiedził,

- poznać przykładowe obowiązki opiekuna wizyty studyjnej,

- zapoznać się z ofertami pracy / ścieżkami kariery możliwymi do zrealizowania w danej firmie,

- zapoznać się z kluczowymi działami dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Warunkiem przystąpienia firmy do współpracy jest opracowanie programu wizyty studyjnej przez opiekuna oraz zgoda pracodawcy na uczestnictwo w niej przez pracownika.

Firma zainteresowana nawiązaniem współpracy przesyła do Biura projektu na adres: akademiakompetencji@vizja.pl wypełnione dokumenty (Załączniki 1- 5 do Rozeznania rynku nr 3/UBB/RR) potwierdzające przystąpienie do postępowania na wyłonienie wykonawcy prowadzonego przez AEH (Załączone postępowanie nr 3/UBB/RR). Uczelnia zapewnia wsparcie w uzupełnianiu niezbędnej dokumentacji.

Zapraszamy na stronę uczelni AEH: https://vizja.pl/ oraz stronę projektu: https://uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/akademia-kompetencji/, gdzie można znaleźć więcej informacji o Uczelni oraz projekcie.

drukuj

Kontakt dla mediów

Emilia Zakrzewska
Wiceprezes Zarządu

e.zakrzewska@polskipr.pl
+48602444959