Walne Zebranie Członków PSPR - 12 grudnia 2019 r. w Warszawie

Walne Zebranie Członków PSPR - 12 grudnia 2019 r. w Warszawie

Działając na podstawie § 25 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje Walne Zebranie Członków. Odbędzie się ono 12 grudnia 2019 roku o godz.15:30 (I termin) oraz 15:45 (II termin w przypadku braku kworum w I terminie) w Warszawie, w Centrali PZU, przy Alei Jana Pawła II 24. 

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał
 4. Wybór Protokolanta Zebrania
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Weryfikacja i podliczenie pełnomocnictw do głosowania przekazanych przez członków PSPR
 8. Przedstawienie kwestii braku odpowiedniej dokumentacji w KRS z lat 2012-2016 i podjętych działań przez zarząd oraz poniesionych kosztów przez stowarzyszenie
 9. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2014 rok
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat sprawozdania finansowego za 2014 rok
 11. Podjęcie zaległej uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok
 12. Podjęcie zaległej uchwały w sprawie podziału zysków i strat za 2014 rok
 13. Prezentacja strategii rozwoju PSPR realizowanej przez Zarząd oraz szczegółowych planów do końca kadencji, z uwzględnieniem propozycji działań na terenie całego kraju
 14. Prezentacja planowanych działań klubów wewnętrznych PSPR
 15. Prezentacja propozycji nowego statutu PSPR oraz regulaminu wynikającego ze strategii rozwoju oraz wyzwań dla Stowarzyszenia 
 16. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat merytorycznych i formalnych aspektów proponowanej strategii rozwoju PSPR do końca kadencji i wynikających z niej zmian statutowych
 17. Dyskusja członków PSPR nad strategią rozwoju i postulowanymi zmianami statutowymi
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu walnych zebrań PSPR.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie płatności i wysokości składek członkowskich
 21. Omówienie bieżących spraw
 22. Wolne wnioski
 23. Zamknięcie zebrania i zamknięcie obrad.

 

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu, a chciałyby wziąć udział w głosowaniu nad zmianami, mają prawo udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie obecnej na Walnym Zebraniu Członków. Upoważnienie musi być przedstawione w oryginale, lub w postaci wydruku skanu podpisanego dokumentu z koniecznością dosłania oryginału pod adres korespondencyjny PSPR (ul. Długosza 19b/13, 51-162 Wrocław). 

Przypominamy, że prawo głosu na WZC mają tylko osoby z uregulowaną składką członkowską za 2019 rok.

 

Zachęcamy wszystkich do udziału i współdecydowania o przyszłości Stowarzyszenia. 

drukuj