Stanowisko Zarządu PSPR w sprawie przetargu IOŚ-PIB

Stanowisko Zarządu PSPR w sprawie przetargu IOŚ-PIB

Polskie Stowarzyszenie Public Relations zapoznało się z dokumentacją wskazanego poniżej zamówienia, w którym jeden z oferentów wycenił stawkę obsługi w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej na ok. 450 zł miesięcznie. Jest to kwota kilkunastokrotnie niższa od tych przedłożonych w pozostałych ofertach.

Dokumentacja przetargowa:
http://www.ios.org.pl/userfiles/file/przetargi/21.12.2018/oferta.html

Informacja branżowa o wynikach przetargu:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/9-ofert-w-przetargu-instytutu-ochrony-srodowiska-na-kampanie-o-zmianach-klimatu

Przetarg nieograniczony Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego na: Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej (nr postępowania: PZ/17/2018) w zakresie ceny ofertowej przyjmuje następujące, kluczowe założenia:

 • podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług),
 • wykonawca wyodrębni w oferowanej cenie stały miesięczny koszt świadczenia usługi w zł. brutto,
 • ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto oferty,
 • stały miesięczny koszt świadczenia usługi nie może przekroczyć 1% ceny całkowitej oferty Wykonawcy. W przypadku, gdy wyodrębniony przez Wykonawcę stały miesięczny koszt świadczenia usługi przekroczy 1% ceny całkowitej oferty Wykonawcy Zamawiający dokona stosownej korekty rachunkowej,
 • cena (całkowita) jest jednym z kilku kryteriów oceny ofert - o wadze 30%. Nie jest osobno punktowana cena stałego kosztu miesięcznego świadczenia usługi,
 • kary umowne odnoszą się co całości wynagrodzenia lub wartości danego działania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Cena ok. 450 zł brutto za miesięczną obsługę, być może jest zwykłą omyłką pisarską; nie można jej jednak zaliczyć w tym postępowaniu do kategorii tzw. "omyłek nieistotnych" i warto by Zamawiający wezwał Fabrykę Komunikacji Społecznej do potwierdzenia prawidłowości tej oferty.

Jeśli ta stawka miesięczna nie jest zwykłą pomyłką pisarską, przy uwzględnieniu wielomiesięcznej umowy, znacząco to obniża całkowitą cenę oferty i zwiększa szansę na uzyskania maksymalnej oceny w kryterium cenowym. Podkreślamy, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia tego postępowania.

Praktyka zamówień publicznych pokazuje, że:

 • Zamawiający będzie musiał ocenić czy w tym elemencie nie przedłożono rażąco niskiej ceny, co może skutkować odrzuceniem oferty; pozostałe 8 firm zaproponowało porównywalne stawki za miesiąc obsługi, co niewątpliwie stanowi wiarygodny punkt odniesienia,
 • Zamawiający może wezwać Fabrykę Komunikacji Społecznej do udowodnienia, że jest możliwa miesięczna obsługa, w ramach całego zakresu, w cenie ok. 450 zł miesięcznie,
 • Zależnie od formalnej oceny dokonanej przez Zamawiającego, Oferenci będą mogli w następstwie zająć stanowisko w kwestii oferty Fabryki
  Komunikacji Społecznej i domagać się ewentualnego rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Poza aspektami prawnymi, w przypadku ewentualnego potwierdzenia przez Fabrykę Komunikacji Społecznej tej symbolicznej stawki miesięcznej, zarząd PSPR rozważy oficjalną prośbę do Rady Etyki Public Relations, ciała dokładnie do tego celu powołanego, o wnikliwą ocenę tej sytuacji w aspekcie dobrych praktyk w branży PR.

Niemniej, w pierwszej kolejności niezbędne jest poznanie stanowiska Fabryki Komunikacji Społecznej i potwierdzenie lub wykluczenie możliwości omyłki pisarskiej.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

drukuj