Konkurs Public Relations. PRaktykuj za granicą

Konkurs Public Relations. PRaktykuj za granicą

Konkurs Instytutu Monitorowania Mediów jest skierowany do studentów kształcących się w dziedzinie public relations i komunikacji. Celem projektu jest stworzenie strategii wyróżniającej się ze względu na szczególną oryginalność i możliwość realizacji, opracowanej dla organizacji charytatywnej. Praca polega na przygotowaniu projektu działań PR, który posłuży wypromowaniu jednego z dwóch programów prowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną.

Nagrodą za trzy najlepsze prace będą staże w zagranicznych agencjach public relations Herald Communications oraz sieci Eurocom PR, gdzie studenci skonfrontują swoją wiedzę i praktyczne umiejętności ze światowymi standardami profesjonalnych działań PR. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs będzie dwuetapowy. W pierwszej części uczestnicy będą badać środowisko wokół organizacji, analizować sytuację, ustalać cele i wypracowywać strategię kampanii. Członkowie jury będą oceniać projekty według następujących kryteriów:</P >

 • badanie                                                              5 pkt.
 • Doradztwo                                                          5 pkt.
 • sformułowanie celów                                          5 pkt.
 • sformułowanie strategii                                      5 pkt.
 • ustalenie strategii, przesłanie i narzędzia          10 pkt.
 • możliwość realizacji                                             5 pkt.
 • oryginalność pomysłu                                          5 pkt.
 • prezentacja                                                         10 pkt.

Ze wszystkich prac jury wybierze Ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu i zaprezentują swoje projekty przed jury, w skład którego wejdą następujące osoby:</P >

 • Prof. Jerzy Bralczyk, Instytut Dziennikarstwa, UW
 • Piotr Czarnowski, prezes agencji First PR
 • Gerald Abramczyk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 • Joanna Poniatowska, przedstawiciel Polskiej Akcji Humanitarnej
 • Anna Sanowska, przedstawiciel Instytutu Monitorowania Mediów

Zasadnicze cele konkursu

Przyczynienie się do lepszego zrozumienia specyfiki programów PAH, sprzyjanie partnerstwu dla dalszego rozwoju tych programów.</P >

Projekt zgłoszony do konkursu public relations powinien dostarczyć Polskiej Akcji Humanitarnej strategię oraz fazy implementacji PR za pomocą szczególnych narzędzi, przyczyniających się do wzmocnienia poparcia i uczestnictwa w programie Edukacji Humanitarnej lub w programie Pomoc Repatriantom.</P >

Ze względu na charakter nagrody, płynna znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Ponadto wskazana jest znajomość języka niemieckiego.</P >

Prace należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@instytut.com.pl.</P >

Termin nadsyłania projektów upływa 31 grudnia 2003. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  który znajduje się na stronie internetowej Instytutu Monitorowania Mediów: www.instytut.com.pl</P >

Wszelkie informacje związane z konkursem znajdują się na stronach internetowych organizatora konkursu:</P >

Koordynatorem projektu jest Monika Półtorzycka z Instytutu Monitorowania Mediów (tel. 22 323 7310, 654 6436, 652 1883, e-mail: Monika.Poltorzycka@instytut.com.pl).</P >

Założenia:
W ostatnim dziesięcioleciu dokonało się wiele dynamicznych zmian wolny rynek ekonomiczny, niezależne media, zmiany w rosnącym przepływie informacji, szybkie zmiany w technologii i środowiskach komunikacji, integracja różnic kulturowych. Zmiana i komunikacja idą w parze. W nowoczesnym otoczeniu wolnego rynku mediów nie wystarczy tylko proste ogłoszenie przesłania i prezentowanych argumentów, lecz istotna jest zdolność przekazania informacji dla osiągnięcia specyficznego celu. Dzisiaj pracuje się w środowiskach wymagających wysokiego poziomu współ­pracy i rozległych wzajemnych relacji z otoczeniem.

Rolą komunikacji PR w organizacji jest pomoc ludziom we wzajemnym porozumieniu. Strategiczne PR umożliwia komunikatorowi zaprojektowanie przesłania dla poszczególnych słuchaczy i poszczególnych celów. Public relations jest procesem podejmowania decyzji i rozważania opcji oraz udzielaniem umiejętnej pomocy ludziom w zrozumieniu przekazu. Public Relations nie opiera się na sztuczkach czy grze słów jego podstawą jest efektywne używanie prawdziwego wpływu, a nie manipulacji czy socjotechniki.

Ludzie połączeni z organizacją indywidualnie rozumieją jej wartość, wizje i cele. Zasadniczym działaniem komunikacji jest rozwijanie jednego celu i znaczenia. Wspólne znaczenie jest zbiorowym sensem tego, co jest ważne i dlaczego budowanie wspólnej wizji. Wizja jest obrazem lepszej przyszłości, której wszyscy pragną. Public relations pomaga organizacjom i społeczeństwu dopasować się do siebie w dążeniu do tej wspólnej wizji.

Przymierze organizacji humanitarnych 

Przemiany w 1989 r. otworzyły Polsce i Polakom wiele nowych dróg.  Jedną z nich była możliwość zakładania stowarzyszeń i fundacji. W listopadzie tamtego roku skorzystała z niej Janina Ochojska, która wraz ze współpracownikami Francuskiej Fundacji EquiLibre zarejestrowała Polską Fundację EquiLibre.

Po pewnym czasie Janina Ochojska postanowiła rozszerzyć zakres działań polskiej EquiLibre o pomoc dla Bośni, i w 1992 r. z Krakowa wyjechało 15 polskich ciężarówek z pomocą humanitarną dla ogarniętych wojną Bałkanów.  Ten dzień wyjazdu pierwszego polskiego konwoju do Bośni jest uważany za datę powstania Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Wizja Polskiej Akcji Humanitarnej

Uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych.

Misja Polskiej Akcji Humanitarnej</P >

Polska Akcja Humanitarna pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość. Naczelną zasadą Fundacji jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka. Celem działań PAH jest objęcie pomocą możliwie największej liczby osób, angażując w niesienie pomocy jak najwięcej ludzi.

Polska Akcja Humanitarna:

 • jest niezależną organizacją pozarządową działająca na rzecz dobra wspólnego,
 • finansuje swoje działania ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych, od sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz z grantów     pochodzących od organizacji międzynarodowych,
 • realizuje programy odpowiadające zapotrzebowaniu społecznemu,
 • przywiązuje wagę do akceptacji i wsparcia społecznego swoich działań,
 • proponuje nowe cele i formy pomocy i promuje je w polskim społeczeństwie,
 • działa tak, by polskie społeczeństwo mogło nieść pomoc humanitarną w kraju i poza granicami.

 Polska Akcja Humanitarna udziela pomocy:

 •   bez względu na narodowość, rasę, religię czy stronę konfliktu,
 •   tak, by nie uzależniać od niej i nie niszczyć ludzkiej godności,
 •   bezpośrednio w terenie, współpracując z lokalnymi organizacjami.

Organizując różne akcje Polska Akcja Humanitarna tworzy możliwości dla działań społecznych.  Fundacja PAH upowszechnia idee dobroczynności i filantropii.  Przez swoje akcje PAH buduje społeczeństwo obywatelskie, świadome znaczenia udziału jego członków w życiu społecznym i przyczynia się do zmiany wizerunku Polski w dziedzinie międzynarodowej pomocy.  To przekonanie o konieczności dzielenia się, nawet jeśli sami nie jesteśmy państwem zamożnym, stało się jedną z podstaw działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna.</P >

Programy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Fundacja prowadzi dwa rodzaje programów: Programy Kryzysowe uruchamiane w przypadku klęski żywiołowej, wojny lub innego tragicznego zdarzenia losowego oraz Programy Stałe.

Programy Kryzysowe

W zależności od zaistniałej sytuacji i rozmiaru tragedii Fundacja podejmuje współpracę z:</P >

 • administracją centralną, lokalną w Polsce i kraju dotkniętym kryzysem,
 • przedstawicielstwami dyplomatycznymi kraju, który został poszkodowany i polskimi placówkami na miejscu tragedii,
 • organizacjami pozarządowymi w Polsce i w poszkodowanym kraju,
 • agendami ONZ,
 • mediami i firmami w Polsce

W swojej działalności Fundacja niejednokrotnie stanęła przed koniecznością udzielenia pomocy po powodzi i trzęsieniu ziemi, a także na obszarach dotkniętych działaniami wojennymi. Pomoc dociera do poszkodowanych dzięki konwojom drogowym, konwojom samolotowym oraz poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych.</P >

Programy Stałe

Stałe programy Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzone są zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Są to:</P >

 •   program pomocy repatriantom
 •   program Edukacji Humanitarnej
 •   misje zagraniczne Polskiej Akcji Humanitarnej
 •   Centrum Pomocy Uchodźcom
 •   Akcja Pajacyk
 •   programy dla społeczności lokalnych

Szczegóły informacji dotyczące tych programów znajdują się na stronie: www.pah.ngo.pl.

Regulamin konkursu public relations PRaktykuj za granicą </P >

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Monitorowania Mediów.
 2. W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków public relations i komunikacji społecznej z terenu całego kraju.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest płynna znajomość języka angielskiego, natomiast praca konkursowa musi być napisana w języku polskim. Ponadto wskazana jest znajomość języka niemieckiego.
 4. biorących udział w konkursie jest opracowanie strategii komunikacyjnej dla jednego z dwóch programów Polskiej Akcji Humanitarnej: Edukacja humanitarna lub Pomoc repatriantom.
 5. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez jury.
 6. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, nastąpi wybór najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

W drugim etapie, uczestnicy przedstawią swój projekt jury, które wybierze najlepsze prace. Decyzja jury jest ostateczna.</P >

 1.  Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: 
  - badanie                                                                      5 pkt
  - doradztwo                                                                  5 pkt
  - sformułowanie celów                                                  5 pkt
  - sformułowanie strategii                                              5 pkt
  - ustalenie strategii, przesłania i narzędzi                    10 pkt
  - możliwość realizacji                                                    5 pkt
  - oryginalność pomysłu                                                 5 pkt
  - prezentacja                                                                 10 pkt
 2. Nagrodą dla autorów wyróżnionych prac jest staż/praktyka w europejskich agencjach PR oraz nagrody pieniężne na pokrycie kosztów podróży   i/lub pobytu.
 3. Staż przewidziany jest w miesiącach letnich (lipiec - wrzesień) 2004 roku.
 4. Czas trwania konkursu to 1 października 2003 31 marca 2004 roku, przy czym 31 grudnia 2003 roku jest ostatecznym dniem wpłynięcia prac konkursowych.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  który znajduje się na stronie internetowej Instytutu  Monitorowania Mediów: www.instytut.com.pl
 6. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres konkurs@instytut.com.pl
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 marca 2004 r.
 8. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Monitorowania Mediów www.instytut.com.pl
 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz partnerów projektu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.